GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2014 | 
 • Burmistrz Grzegorz Janeczek z absolutorium | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.

Treść strony

Burmistrz Grzegorz Janeczek z absolutorium

W środę, 25 czerwca 2014 r. Rada Miejska w Głownie udzieliła Burmistrzowi Głowna Grzegorzowi Janeczkowi absolutorium za rok 2013. Głosowanie nad uchwałą absolutoryjną poprzedziło głosowanie nad uchwałą w sprawie wykonania budżetu za rok 2013. Dokładnie tak jak w pierwszym, tak i w zasadniczym głosowaniu nad absolutorium, „za” jego udzieleniem Burmistrzowi Głowna opowiedziało się 11 z obecnych na sesji 13 radnych. Dwóch zaś tj. radni Magdalena Szajder oraz Krzysztof Laszkiewicz wstrzymali się od głosu. Głosów przeciwnych nie było.

 Przed obydwoma głosowaniami Skarbnik Miasta Iwona Mokrzycka- Lis omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2013, które zostało pozytywnie zaopiniowane przez Regionalną Izbę Obrachunkową oraz Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Głownie. Ta ostatnia złożyła wniosek o udzielenie burmistrzowi absolutorium. 

Poniżej przedstawiamy istotne dla finansów miasta wskaźniki i dane dotyczące wykonania budżetu za rok 2013:

W chwili podejmowania przez Radę Miejską w Głownie uchwały budżetowej na rok 2013 zaplanowane dochody wynosiły 38 482 805,25 zł zaś zaplanowane wydatki - 36 641 232,54 zł. W ciągu 2013 roku budżet został zwiększony po stronie dochodów o kwotę 1 231 616,67 zł i po stronie wydatków zwiększony o kwotę 2 545 653,18 zł zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza. W wyniku tych zmian planowane dochody budżetu Miasta Głowna na dzień 31 grudnia 2013 roku opiewały na kwotę 39 714 421,92 zł, zaś planowane wydatki  - na 39 186 885,72 zł.

WYKONANIE DOCHODÓW:

Wykonanie  dochodów budżetu w roku 2013 zamknęło się kwotą  42 802 237,41 zł co stanowi 107,78% w stosunku do tych pierwotnie planowanych. Oznacza to, że uzyskano je na poziomie o 7,78% wyższym niż zakładano.

Na bardzo wysoki, bo aż 158,77 % wskaźnik wykonania dochodów z tytułu wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości wpływ miał fakt zakupu przez Gminę Miasto Głowno działek od dłużnika RSP Zabrzeźnia, które to działanie skutecznie i w całości rozwiązało problem zadłużenia RSP Zabrzeźnia wobec Gminy.

Na niskie, bo wynoszące 29,44% planu wykonanie dochodów z tytułu  najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze wpłynął brak należności z tytułu korzystania przez Wyższą Szkołę Informatyki i Umiejętności w Łodzi z nieruchomości szpitalnych. Zadłużenie WSInf wobec miasta z tego tytułu na koniec 2013 roku wynosiło 1 831848,73 zł netto. Ze względu na brak możliwości polubownego wyegzekwowania długu, Gmina Miasta Głowno wystąpiła do sądu przeciwko WSInf. Wyrok sądu apelacyjnego z lutego 2014 r. potwierdził prawa Gminy do należności z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości szpitalnych.

Sprzedaż działek miejskich w roku w 2013 r. przyniosła miastu dochód w wysokości 554 231,96 zł. Bardzo znaczącą pozycją w dochodach w 2013 roku były dochody ze sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości po zlikwidowanym szpitalu miejskim (przypominamy w tym miejscu, że miasto sprzedało wyłącznie nieruchomości, a szpital w znaczeniu zakładu świadczącego usługi medyczne nie był własnością miasta już od roku 2009). Sprzedaż nieruchomości poszpitalnych skutkowała wpływami do budżetu w kwocie 8 279 630,00 zł. Pieniądze te wykorzystane zostały na:

- na zadania inwestycyjne o łącznej wartości 3 864 577,29 zł,

- na składkę inwestycyjną na rzecz ZM Bzura w wysokości 304 644,60 zł,

- na zakup działek od RSP Zabrzeźnia w wysokości 897 520,00 zł (dzięki tej transakcji wpływy miasta z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów wysokości zwiększyły się o wysokość zadłużenia RSP Zabrzeźnia tj. o 433 087,27 zł + 63 455,32 zł odsetek od tego zadłużenia, po odliczeniu VAT od zakupu tych działek w kwocie 167 828,94 zł, faktycznie miasto na zakup działek wydało 233 148,47 zł.

- na spłaty rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów w wysokości 1 841 572,71zł.

Dodatkowym dochodem budżetu roku 2013 były odsetki uzyskane od środków posiadanych na rachunkach bankowych. W roku 2013 odsetek tych miasto uzyskało 87 164,72 zł i było to  aż 74,75% więcej niż pierwotnie zaplanowano (plan dotyczył kwoty 49 880,12 zł). Dla porównania, w 2012 r. odsetki te wyniosły 24 416,73 zł, zaś przed zmianą banku obsługującego budżet w 2011 r. – tylko 2 920,22 zł.

Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem wykonane zostały w 102,83% planu, a dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe - w wysokości 95,65%. Na wpływy z tego tytułu nie mamy jednak wpływu.

W 100% zostały wykonane dochody z tytułu:

- subwencji oświatowej 5 769 719,00 zł

- uzupełnienie subwencji ogólnej 169 921,00 zł

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 1 865 639,00 zł

W 2013 roku Gmina Miasta Głowno otrzymała dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2 117 323,10 zł z przeznaczeniem na następujące zadania i projekty:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni
w mieście Głownie” 737 485,45 zł,

- „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach” 131 576,97 zł,

- „Mój rynek” 890 700,48 zł,

- „Przedszkolaki z Trójki” 92 321,76 zł,

- „Indywidualność siłą” 29 935,00 zł,

- „Comenius” 16 640,00 zł,

- „Aktywna integracja w mieście Głowno” 218 663,44 zł.

WYKONANIE WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe w roku 2013 wyniosły 37 910 938,68 zł co stanowiło 96,74 % planu.

W ramach wydatków własnych na bieżące utrzymanie dróg gminnych wydano w 2013 r.  829 468,79 zł, zaś na zadania inwestycyjne związane z budową i poprawą infrastruktury drogowej - 1 968 993,21 zł - na następujące zadania inwestycyjne:

- Budowa  ul. Św. Barbary, ul. Polnej od ul. Mickiewicza do ul. Fabrycznej, budowa zjazdów do posesji na odcinku ul. Obr. Westerplatte  od  ul. Mickiewicza do ul. Ułańskiej w wysokości 954 006,98 zł,

- Budowa ul. Łysogórskiej w wysokości 495 356,23 zł,
- Wykonanie projektu budowy ulic: Dworskiej od ul. Wigury do ul. Wiśniowej, Spornej, Sportowej, 11 Listopada, Granicznej, Rataja, Orzeszkowej i Spółdzielczej. Przebudowa ul. Żwirki od ul. Granicznej do Pl. Reymonta polegającą na odtworzeniu jezdni asfaltowej i budowie chodnika i przebudowa Pl. Reymonta. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ulicach: Granicznej, 11 Listopada i Żwirki od ul. Spółdzielczej do ul. Granicznej i dokumentacji projektowej brakujących odcinków sieci oświetlenia ulicznego w ulicach objętych dokumentacją projektową w wysokości 99 630,00 zł
- Remont nawierzchni ul. Czackiego w wysokości 350 000,00 zł,
- Częściowy remont mostu na ul. Solskiego w wysokości 70 000,00 zł.

Wydatki poniesione na termomodernizację budynku NZOZ Remedium przy ul. M. Kopernika 19 w Głownie wyniosły 254 648,99 zł.

Na administrację publiczną w roku 2013 wydano 5 001 314,21 zł, tj. 92,90% planu.

Na obsługę długu publicznego czyli odsetki od kredytów w 2013 roku wydano 385 830,15 zł. Wydatki na oświatę i wychowanie w 2013 roku wyniosły 13 199 608,91 zł z czego około 44% pokryto środkami z otrzymanej subwencji oświatowej. Pozostałe około 56% gmina musiała dołożyć z dochodów własnych.

Znacznie, bo prawie o 400 000,00 zł, wzrosły wydatki gminy w roku 2013 w dziale „ochrona zdrowia”, a to z powodu konieczności wypłaty odszkodowania za błąd medyczny, którego dopuścili się lekarze szpitala w Głownie.

Wydatki na pomoc społeczną w 2013 roku wyniosły 2 183 611, zł.

W ramach działu gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki wykonano w wysokości 4 614 911,58 zł, w tym na inwestycje wydano - 2 299 169,43 zł, a były to następujące zadania:

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odtworzeniem nawierzchni
w mieście Głownie” - 905 223,83 zł,
„Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Ziewanicach” - 452 405,59 zł,
„Przebudowa targowiska stałego w mieście Głownie „Mój Rynek” - 636 895,41 zł,
oraz na zapłata składki inwestycyjnej na rzecz ZM BZURA - 304 644,60 zł

Na kulturę fizyczną i sport wydano 308 669,20 zł, w tym:

- na zadanie inwestycyjne pn. „Remont boiska do piłki nożnej położonego przy ul. M. Kopernika 45 w Głownie wydano 169 924,50 zł (75 000,00 zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych.
- kwotę 50 000,00 zł wydatkowano na realizację zajęć sportowych dla uczniów  pn. „Upowszechnianie pływania – właściwy wybór”, w tym 25 000,00 zł środki własne oraz 25 000,00 zł środki pochodzące ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów z Ministerstwa Sportu i Rekreacji.

W 2013 roku nie zaciągnięto żadnych zobowiązań z tytułu kredytów długoterminowych.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 6 024 000,00 zł:

- zobowiązania z tytułu pożyczki z BGK zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie Przybudowy Targowiska Miejskiego w ramach programu „Mój Rynek” (na którą pozyskano dotację unijną), spłacono w całości w  sierpniu 2013 roku,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w BS Głowno na budowę Hali Sportowo-Widowiskowej przy SP nr 2 spłacono w grudniu 2013 r.,
- zobowiązania z tytułu zaciągniętego kredytu w BS Konsorcjum na pokrycie deficytu w 2012 roku – 2 640 000,00 zł, ostatnia rata przypada na XII/2017,
- zobowiązania z tytułu kredytu zaciągniętego w poprzedniej kadencji w BS Głowno na pokrycie deficytu w 2010 roku 3 384 000,00 zł, ostatnia rata przypada na XII/2025.

Do spłaty pozostały również:

-  zobowiązania w wysokości 155 241,97 zł (odsetki) z tytułu zwrotu dotacji pozyskanej w roku 2005 z BGK na budowę 17 mieszkań komunalnych (Kwotę główną w wysokości 163 051,20 zł oraz odsetki w kwocie 2 186,43 zł spłacono w latach 2012-2013),

- oraz spłata zadłużenia przejętego po SP ZOZ – kredyt w BRE Banku w wysokości 1 441 021,68 zł.

Budżet Miasta Głowna za 2013 rok zakończył się nadwyżką łączną w wysokości 5 558 290,66 zł, która wykorzystana zostanie na finansowanie wydatków roku 2014.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.