GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.

Treść strony

Dwa najważniejsze dokumenty strategiczne przyjęte przez Radę Miejską

Na ostatniej sesji, 29 października 2014 r. Rada Miejska w Głownie uchwaliła dwa najważniejsze dokumenty wyznaczające kierunki rozwoju miasta Głowna na kolejne lata.

Pierwszym z nich był Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części miasta Głowna obejmującej rejon ulic: Górnej, Sowińskiego, Ostrołęckiej oraz drogi krajowej nr 14. Uchwalenie tego planu poprzedziło podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia braku naruszeń ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu. Przypomnijmy, że nowy plan miejscowy dla tego obszaru przewiduje jego przeznaczenie pod działalność gospodarczą, przemysłową, magazynową, a w części pod działalność usługową. To nowe przeznaczenie tych terenów jest szansą na uaktywnienie inwestycyjne blisko 70 ha gruntów rolnych. Uchwała podjęta jednogłośnie w tej sprawie, finalizuje prace, które w październiku 2013 r. rozpoczęto podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu.

Burmistrz Grzegorz Janeczek wielokrotnie podkreślał, że to milowy krok i realna szansa na rozwój potencjału inwestycyjnego oraz wzrost gospodarczy Głowna. Większość tych terenów w dotychczasowym planie była terenami rolniczymi będącymi własnością prywatną. Burmistrz podkreślał, że przy współpracy z właścicielami terenów należy uczynić wszystko, by można było je zagospodarować, by mogły powstać tam przedsiębiorstwa, a przez to i miejsca pracy. Dodatkową wartością jest to, że każdy 1 ha uaktywnionych inwestycyjnie terenów to ok. 200 tys. zł dodatkowych dochodów w budżecie miejskim.

Drugim dokumentem o znaczeniu strategicznym uchwalonym 29 października przez Radę Miejską w Głownie była Strategia Rozwoju Miasta Głowna na lata 2014-2020. To dokument określający główne kierunki rozwoju w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020. Jest on także odpowiedzią na ustawowy wymóg prowadzenia polityki rozwoju w oparciu o Strategię oraz na dostosowanie się do standardów europejskich. Ponadto dokument odnosi się do spójności i zbieżności z obowiązującymi zewnętrznymi i wewnętrznymi opracowaniami strategicznymi na szczeblu gminnym, regionalnym i krajowym. Dokument jest warunkiem koniecznym dla uzyskania możliwości wsparcia w nadchodzącym nowym okresie programowania finansowego ze środków Unii Europejskiej. Strategia Rozwoju Miasta Głowno na lata 2014-2020 została wykonana na zlecenie Burmistrza Głowna przez Łódzką Agencję Rozwoju Regionalnego S. A. Uchwała w sprawie strategii przyjęta została 7 głosami poparcia, przy 1 głosie wstrzymującym i 1 głosie sprzeciwu.

Ponadto Rada Miejska w Głownie podjęła uchwały:

- w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na 2014 r. na kwotę 200.529,04 zł (jej celem było włączenie do budżetu miejskiego dwóch dotacji – 96.529,04 zł z PFRON na budowę szybu windowego zewnętrznego przy budynku Przychodni Remedium w Głownie oraz 104.000 zł z ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie budowy boisk do tenisa ziemnego przy ul. Kopernika 45),

- w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2014 na kwotę 18.000 zł, która przeznaczona została na zakup dwóch pieców do budynku OSP w Głownie,

- w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2014 na kwotę 79.810 zł (jej celem było włączenie do budżetu miejskiego dotacji z PFRON na zakup samochodu osobowego/mikrobusa z dziewięcioma miejscami, w tym dwoma przeznaczonymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Pojazd ten zostanie zakupiony dla Środowiskowego Domu Samopomocy),

- w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości,

- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Kopernika 21 (w celu umożliwienia rozbudowy istniejącego pawilonu handlowego o obecnej powierzchni 25 m2),

- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości stanowiącej własność gminy przy ul. Kopernika 21 (uchwała dotyczy przedłużenia na okres 15 lat dzierżawy gruntu pod zespołem garaży o konstrukcji stalowej),

- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na kolejny okres 3 lat części działki gruntu o pow. 30 m2  przy ul. Kopernika 21 stanowiącej własność gminy, przeznaczonej na prowadzenie działalności handlowej, jak również części działki gruntu o pow. 21 m2 przeznaczonej na cele garażowe.

- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych 3 lat – na rzecz dotychczasowych dzierżawców - części nieruchomości gruntowej o pow. 30 m2 zabudowanej dwoma garażami, położonej przy ul. Andersa 12-14, stanowiącej własność gminy,

- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Miasta Głowno oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2015 r.,

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2015 r.,

- w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015,

- w  sprawie rozpatrzenia skargi pana Zygmunta Kozłowskiego, którą Rada Miejska 9 głosami poparcia, przy braku głosów sprzeciwu oraz dwóch głosach wstrzymujących, uznała za nieuzasadnioną.

Rada Miejska w Głownie została zapoznana ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z kontroli dotyczącej realizacji inwestycji pn. Budowa boiska przy SP3 w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. W toku przeprowadzonej kontroli komisja nie stwierdziła uchybień i nieprawidłowości w realizacji tego zadania. Obecny na sesji radca prawny – w odpowiedzi na pytania radnych – przedstawił stan postępowania prowadzonego przed sądem w związku z roszczeniem w wysokości ponad 128 tys. zł (kwota podstawowa), z jakim wystąpiła do Gminy Miasta Głowno firma PHU A.T.Z. Albert Waśkiewicz - podwykonawca tej inwestycji. Gmina uznaje te roszczenia za bezzasadne, gdyż wszystkich rozliczeń związanych z realizacją inwestycji dokonywała ze stroną umowy - wykonawcą zadania, a było nim konsorcjum firm KASZUB Dariusza Kaszuby oraz AKADA SPORT Sp. z o.o. (Kiełpino-Leszno). Radca prawny podkreślił, że podwykonawca wystąpił z roszczeniem wyłącznie do Gminy Miasta Głowno. Nie wystąpił natomiast z roszczeniem do wykonawcy inwestycji.

 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.