GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Głowna - otwarte konkursy ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w roku 2015 następujących zadań

OGŁOSZENIE

Burmistrz Głowna w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 i poz. 1146) i uchwałę Nr LXXI/510/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, oraz uchwałę Nr LXXI/508/14 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 29 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2015r., ogłasza - - warte konkursy ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w roku 2015 następujących zadań w zakresie:

a) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
- upowszechnianie kultury poprzez organizowanie koncertów, wystaw, pokazów, itp.,
- organizowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego.
Kwota przeznaczona na ten cel: do 15 000,- zł
W roku 2014 na powyższy cel przeznaczona była kwota: 15 000,- zł

b) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób:
- dożywianie najubożych mieszkańców Głowna,
- udzielanie pomocy rzeczowej dla rodzin i osób ubogich.
Kwota przeznaczona na ten cel: do 62 000,- zł
W roku 2014 na powyższy cel przeznaczona była kwota: 60 500,- zł

c) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:
- dokarmianie i opieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt,
- utrzymanie czystości w miejscach przebywania zwierząt.
Kwota przeznaczona na ten cel: do 5 000,- zł
W roku 2014 na powyższy cel przeznaczona była kwota: 4 000,- zł

d) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych:
- realizacja programów rehabilitacyjnach, edukacyjnych oraz terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych.
Kwota przeznaczona na ten cel: do 2 000,- zł
W roku 2014 na powyższy cel przeznaczona była kwota: 2 000,- zł

e) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Głowna,
- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta.
Kwota przeznaczona na ten cel: do 91 000,- zł
W roku 2014 na powyższy cel przeznaczona była kwota: 89 500,- zł

f) edukacji, oświaty i wychowania:
- kultywowanie patriotyzmu i tradycji narodowych,
- wytyczenie i oznakowanie ścieżek edukacyjnych, szlaków turystyczno-rekreacyjnych np. ścieżek rowerowych na terenie Miasta, - edukacja ekologiczna i krajoznawstwo,
- organizowanie działań na rzecz integracji środowiska,
- organizowanie różnych form pozasportowych spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
Kwota przeznaczona na ten cel: do 15 000,- zł
W roku 2014 na powyższy cel przeznaczona była kwota: 15 000,- zł

g) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym: - prowadzenie świetlic środowiskowych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży
na terenie Miasta,
- prowadzenie terapii i porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- realizacja programów profilaktyczno-terapeutyczno-edukacyjnych,
- organizowanie wyjazdów, zajęć terapeutycznych, imprez promujących życie bez uzależnień.

Kwota przeznaczona na ten cel: do 70 000,- zł
W roku 2014 na powyższy cel przeznaczona była kwota: 70 000,- zł

Tryb i kryteria oceny projektów
Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację oraz o wysokości dotacji podejmuje Burmistrz Głowna po zasięgnięciu opinii komisji konkursowej powołanej Zarządzeniem Burmistrza Głowna, która dokonuje oceny złozonych ofert. Komisja powołana przez Burmistrza Głowna przy ocenie projektu kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:
- merytoryczną wartością projektu zgodną z hierarchią potrzeb i zadań Miasta,
- wymiernymi korzyściami płynącymi dla mieszkańców Miasta,
- kosztami projektu: udziałem własnym, strukturą wydatków, innymi źródłami przychodów,
- perspektywami kontynuowania projektu i potencjalnymi źródłami dalszego finansowania,
- stosunkiem ponoszonych nakładów do efektu projektu,
- dokonaniami wnioskodawcy,
- dotychczasową współpracą z samorządem,
- współpracą wnioskodawcy z innymi instytucjami publicznymi,
- zgodnością celów priorytetowych konkursu z celami statutowymi wnioskodawcy.

Czas realizacji zadań: do 31.12.2015r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert 2015r. z zakresu ...” (proszę podać jeden z zakresów wymienionych w pkt a) – g) ) w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Miasta Głowna oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15, ul. Dworska 4 i ul. Ludwika Norblina 1. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym zał. nr 1 do Rozp. M P i P S z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty  ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione we wzorze oferty oraz aktualny statut oferenta (w przypadku kserokopii - każda strona musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta); aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym oferenta i umocowaniu osób go reprezentujących; sprawozdanie merytoryczne i finansowe (rachunek wyników lub rachunek zysków i strat) za ostatni rok lub w przypadku krótszej działalności podmiotu za okres tej działalności.
Oferty złożone po terminie, niekompletne i niespełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu. Ogłoszenie wyników konkursów nastąpi do dnia 16 stycznia 2015r. Formularze ofert można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15, pokój nr 6; w Referacie Oświaty i Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Ludwika Norblina 1, pokój nr 7 (w godzinach pracy Urzędu) lub na stronie internetowej Miasta http://glowno.bip.net.pl

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.