GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.

Treść strony

Z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głownie

Zmiana na stanowisku Skarbnika Miasta

Jedną z kluczowych decyzji podjętych przez Radę Miejską w Głownie na ostatniej sesji, 5 października 2016 r. było odwołanie dotychczasowego Skarbnika Miasta Głowna Pani Iwony Mokrzyckiej-Lis oraz powołanie na to stanowisko nowego Skarbnika – Pani Jolanty Piotrowskiej. 
Obie uchwały podjęte zostały przez Radę na wniosek Burmistrza Głowna i są wynikiem złożenia przez Panią Iwonę Mokrzycką – Lis rezygnacji z funkcji Skarbnika, którą sprawowała od 2013 r. 

Od 10 października 2016 r. nowym Skarbnikiem Miasta Głowna będzie powołana na wniosek Burmistrza przez Radę Miejską w Głownie, Pani Jolanta Piotrowska. 
Pani Jolanta Piotrowska jest mieszkanką Łodzi z ponad 20-letnim doświadczeniem w księgowości. Była Skarbnikiem w Gminie Ujazd, a ostatnio związana była z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, w którym pracowała jako główny specjalista ds. kontroli operacji realizowanych w ramach PROW w Departamencie Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Fiasko wyborów Wiceprzewodniczącego Rady


Podczas ostatniej sesji Rada Miejska w Głownie próbowała również wybrać swego Wiceprzewodniczącego. Funkcja ta zwolniła się po tym, jak rezygnację z mandatu radnego złożyła - pełniąca ją dotychczas - Radna Beata Pilarska. Radna Pilarska uczyniła to w związku z objęciem w drodze konkursu stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Głownie. Czterokrotnie powtarzane głosowanie tajne nad zgłoszonymi dwiema kandydaturami – Radnej Beaty Wszołek – Lewandowskiej i Radnego Krzysztofa Parola, nie przyniosły rozstrzygnięcia. Kolejne wyniki głosów poparcia: 7:5, 7:5, 7:3 i 7:4 dla odpowiednio Radnego Parola i Radnej Wszołek nie przyniosły – mimo przewagi Radnego Parola, rozstrzygnięcia. Wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej dokonuje się bowiem bezwzględną większością głosów, a ta wynosi co najmniej 8 głosów. Żaden z kandydatów takiej liczby głosów poparcia nie uzyskał. W związku z powyższym obaj kandydaci zrezygnowali z ubiegania się o funkcję Wiceprzewodniczącego w kolejnym głosowaniu i z uwagi na brak kandydatur, wybór Wiceprzewodniczącego odłożono do kolejnej sesji.  


Ponadto Rada  Miejska w Głownie:


- wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno, oddanej w wieczyste użytkowanie, a położonej przy Placu Wolności 11/13 i obejmującej działkę gruntu o powierzchni 0,2468 ha na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego - PSS „Nadzieja. 


- wyraziła zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym – na rzecz ich dotychczasowych najemców – 5 lokali użytkowych zlokalizowanych przy ul. Norblina 1 oraz dwóch działek gruntu (po 18m2) przy ul. Kopernika 21. 


- wyraziła zgodę na odpłatne obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy na rzecz PGE Dystrybucja SA z siedzibą w Lublinie (zapewni to PGE dostęp do pasa gruntu na trasie przebiegu  infrastruktury sieci elektroenergetycznej).


- zatwierdziła projekt „Aktywne wsparcie rodzin” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania IX.2. Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstem lub wykluczeniem społecznym Poddziałenia IX.2.1. Usługi społeczne i zdrowotne. 


- dokonała zmian budżetu Miasta Głowna na rok 2016 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł. To środki zgromadzone z tytułu popierania przez Gminę Miasta Głowno opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych. Środki te muszą być przeznaczone na utrzymanie bieżące dróg. 


- dokonała zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2016 polegających na przeniesieniu dochodów bieżących w wysokości 25.000 zł oraz wydatków bieżących w wysokości 45.000 zł w ramach budżetu. Przeniesienie dotyczy klasyfikacji budżetowej dochodów pochodzących ze zwrotów z funduszu alimentacyjnego. Z uwagi na zwiększenie kosztów utrzymania schroniska dla zwierząt (wynikających z budowy kociarni zgodnie z zaleceniami powiatowego lekarza weterynarii) o 25.000 zł oraz w związku ze zwiększeniem planu wydatków związanych z wyceną nieruchomości oraz kosztami czynszu budynku dworca PKP w Głownie o kwotę 20.000 zł, zmniejszono pule środków przeznaczonych pierwotnie na zapłatę w roku 2016 odsetek od kredytów (45.000 zł). Było to możliwe dzięki wcześniejszej niż wstępnie zakładano, spłacie kredytu w BS Konsorcjum. 


- dokonała zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2016 polegających na przeniesieniu wydatków majątkowych w wysokości 148.000 zł w ramach budżetu. W związku z wnioskiem Dyrektora MP1 w sprawie konieczności wymiany kotła c.o. wprowadzono nowe zadanie z kwotą 23.000 zł. W wyniku przeprowadzonego rozeznania cenowego dot. Zakupu zestawu konferencyjnego do obsługi Rady Miejskiej w Głownie ustalono, że jego koszt to rząd ok. 30.000 zł, dlatego zwiększono pierwotny plan wydatków na ten cel o kwot 10.000 zł.  Zakup oznakowania nowo wybudowanej drogi  zwiększa środki przeznaczone pierwotnie na budowę ul. Dworskiej o 10.000 zł.  O 45.000  zł zwiększono środki na wykonanie dokumentacji jazu „Huta Józefów” – są one niezbędne do zawarcia umowy. Z uwagi na to, że lokale wyborcze winny być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, konieczne okazało się dostosowanie dwóch budynków miejskich (Gimnazjum Miejskie i SP3) do tych wymogów i jest to koszt 30 tys. zł na każdy z budynków. Środki przeznaczone powyższe zwiększenia pochodzą z zadania, które było planowane w tegorocznym budżecie, a nie będzie mogło zostać zrealizowane do końca roku 2016. Mowa o odwodnieniu i przebudowie ul. Wyszyńskiego, które na etapie projektowym okazały się na tyle problematyczne, że uniemożliwiły realizację tego zadania w roku 2016.

 
- dokonała zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2016 polegających na przeniesieniu wydatków bieżących w wysokości 52.718 zł w ramach budżetu. W wyniku kontroli przeprowadzonej w roku 2015 przez UKS konieczny okazał się zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części subwencji oświatowej subwencji ogólnej za rok 2012 w w/w kwocie. 


Rada Miejska w Głownie poparła ponadto projekt Burmistrza Głowna i podjęła uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowno zadań z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2017. W związku z postulatami radych i mieszkańców miasta, w celu skuteczniejszego i efektywniejszego oddziaływania na utrzymanie dróg powiatowych na terenie Głowna, Burmistrz Głowna wystąpił z propozycją przejęcia od Powiatu Zgierskiego w drodze stosownego porozumienia zarządu nad drogami powiatowymi w Głownie o łącznej długości 14,497 km.  Na bieżące utrzymanie tych dróg tj. ich doraźne naprawy oraz utrzymanie w sezonie zimowym, Powiat Zgierski przekaże Gminie Miasta Głowno w roku 2017 dotację w wysokości 257.000 zł. 
Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Wcześniej Rada uchyliła poprzednią uchwałę w tej sprawie. 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.