GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2017 | 
 • Budżet Miasta Głowna na rok 2018 uchwalony | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.

Treść strony

Budżet na rok 2018 uchwalony

Ponad 16 mln na pomoc społeczną, ponad 14 mln na oświatę

i kompromis w sprawie inwestycji


W poniedziałek, 18 grudnia 2017 r. 10 głosami poparcia, przy jednym głosie sprzeciwu i dwóch głosach wstrzymujących, Rada Miejska w Głownie uchwaliła budżet Miasta Głowna na rok 2018. 


Projekt budżetu Miasta Głowna na 2018 rok został opracowany m.in. w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2017 roku, brak wzrostu wynagrodzeń w Urzędzie Miejskim, wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5% oraz pracowników administracji i obsługi placówek oświatowych w wysokości 2,3 %. 
Przy konstruowaniu projektu budżetu założono m.in. stawki podatków i opłat lokalnych na poziomie stawek obowiązujących w 2017 roku, prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,3 %, przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Miasta Głowno z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu  subwencji oświatowej, przedstawione przez Łódzki Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych gminy. Ponadto wzięto pod uwagę również: porozumienie zawarte ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu na bieżące utrzymanie dróg powiatowych leżących na terenie Gminy Miasta Głowno, uchwałę Związku Międzygminnego „Bzura” dotyczącą wysokości składek przypadających do zapłaty przez Gminę Miasta Głowno, informację Związku Miast Polskich o wysokości składki członkowskiej na 2018 rok uchwałę Radę Stowarzyszenia Łódzki Obszar Metropolitarny w spr. wysokości składek przypadających do zapłaty przez Gminę Miasta Głowno. 

Pierwotna wersja projektu budżetu przedłożona Radzie Miejskiej 15 listopada 2017 r. została zmieniona autopoprawką Burmistrza Grzegorza Janeczka. Autopoprawka dotyczyła w szczególności:
- ujęcia w budżecie na rok 2018 trzech inwestycji zgłoszonych w trakcie prac komisji merytorycznych Rady Miejskiej (budowa ul. Południowej na odcinku od Ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła – 230.000 zł, Budowa ul. Nałkowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Ordona – I etap – 120.000 zł, wykonanie projektu budowlanego ul. Modrzewiowej – 30.000 zł). Wpisanie tych zadań do budżetu na rok 2018 musiało jednak skutkować rezygnacją z pierwotnie proponowanych przez burmistrza innych dwóch zadań: budowy ul. Marii Skłodowskiej – Curie – 130.000 zł oraz budowy ul. Ułańskiej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Obrońców Westerplatte – 250.000 zł. Burmistrz bowiem nie podzielił opinii niektórych radnych dotyczących zaciągnięcia kolejnego kredytu i zawyżenia dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości. 


Łączna kwota przyszłorocznych dochodów skalkulowana została na 52.761.257,59 zł, z czego dochody bieżące – na 46.994.866,50 zł, zaś dochody majątkowe – na 5.766.391,09 zł. Na te ostatnie składają się m.in. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego. 
Ze sprzedaży nieruchomości komunalnych planuje się pozyskać kwotę 650.000,00  zł.
Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości planuje się w roku 2018 na poziomie 450.000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2017.
Łączna kwota planowanych w roku 2018 wydatków określona została na 54.759.767,27 zł w tym: wydatki bieżące - na 45.550.444,79 zł oraz wydatki majątkowe - na 9.209.322,48 zł.
W 2018 roku planowane rozchody na spłatę zaciągniętych kredytów wynoszą 282.000,00 zł.
W roku 2018 planuje się przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 2.280.509,68 zł. Część tych środków zostanie wykorzystana do pokrycia deficytu w wysokości 1.998.509,68 zł.
             
Plan wydatków majątkowych na 2018 rok 
 
Dwa zadania inwestycyjne zaplanowane na 2018 rok są wynikiem podpisania umów przez Gminę Miasta Głowno w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej:
- Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie – 4.057.073,27 zł (w tym dotacja unijna – 2.828.890,67 zł);
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna – 2.463.697,21 zł 
(w  tym dotacja unijna – 1.487.646,42 zł)
Łączna wartość nakładów Gminy na wkład własny obu tych zadań wynosi 2 204 233,39 zł.


Kolejne zadania inwestycyjne budżetu Miasta Głowna na 2018 rok to:
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego i części ul. Skokowskiego  - 200.000 zł,
- Wykonanie odwodnienia ul. Zakopiańskiej – 100.000 zł,
-  Budowa ul. Broniewskiego – 200.000 zł,
-  Budowa ulicy Nałkowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Ordona – I etap – 120.000 zł,
- Remont chodnika przy ul. Słowackiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Wojska Polskiego - 120.000 zł,
- Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła – 230.000 zł,
-  Budowa ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Letniej -  215.000 zł,
- Wykonanie projektu ul. Modrzewiowej – 30.000 zł,
-  Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno – III etap – 150.000 zł,
- Dotacje celowe dla mieszkańców w ramach projektu  "Likwidacja źródeł niskiej emisji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji WFOŚiGW w Łodzi w Gminie Miasta Głowno" w kwocie 64.658 zł, 
Ponadto zostały złożone wnioski o dofinansowanie z WFOŚiGW na zadania dotyczące schroniska dla zwierząt:
- budowa zadaszenia nad kojcami w schronisku dla zwierząt wraz z utwardzeniem terenu na powierzchni kojców – planowana kwota 10.000 zł,
- budowa przodu boksów w schronisku dla zwierząt – planowana kwota 7.000 zł.
W roku 2018 planuje się ponadto wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Głownie – planowana kwota 100.000 zł oraz
Modernizację systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Głownie – planowana kwota 
12.000 zł.
Ze względu na nierozstrzygnięty konkurs w ramach budżetu obywatelskiego, kwotę 150.000 zł zabezpieczono w formie rezerwy celowej na przyszłoroczne wydatki z nim związane.
Zaplanowano również udzielenie dotacji dla Powiatowej Straży Pożarnej w Zgierzu na zadanie „Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8" – 20.000 zł. 
 
OŚWIATA NADAL PRIORYTETEM
 

Jeden z największych wydatków ujętych w budżecie na rok 2018 stanowi funkcjonowanie głowieńskiej oświaty. To prawidłowość obserwowana już od wielu lat. To kwota ponad 14,8 mln zł. Dodać należy, że planowana na rok 2018 część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta Głowna (tzn. ta część, którą miasto otrzyma z budżetu państwa) wynosi zaledwie  7,6 mln zł. Pozostałą kwotę Gmina Miasta Głowno musi pokryć własnymi dochodami.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy planowana na 2018 r. jest wyższa od kwoty na 
2017 r. o kwotę 606 687,00 zł.


POMOC SPOŁECZNA I RODZINA
 
Do grupy największych wydatków Gminy Miasta Głowna – obok wydatków oświatowych -  zaliczają się wydatki na pomoc społeczną.  W projekcie budżetu na rok 2018 zostały one skalkulowane na ponad 16 mln zł (w tym na wypłatę „500+” – ponad 8 mln zł).


GOSPODAROWANIE ODPADAMI


Na wydatki związane z ciążącym na gminie obowiązkiem zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano kwotę ponad 2,5 mln zł.


DROGI


Budżet zakłada wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych tj. m.in. z ich konserwacją, doraźną naprawą, akcją Zima, uzupełnianiem ubytków, malowaniem oznakowania, równaniem ulic gruntowych – na poziomie ponad 420 tys. zł. Dodatkowo rezerwuje on pulę 257 tys.  zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych – zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu. Na inwestycje w drogach gminnych projekt rezerwuje ponad 1,2 mln zł, zaś na oświetlenie ulic, placów i dróg –kwotę 1 mln zł.
 
W ramach wydatków związanych z ochroną zdrowia budżet zakłada wydatki związane z funduszem przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 240 tys. zł .
 
NADAL DARMOWA KOMUNIKACJA


Budżet na rok 2018 zakłada również dotację  w wysokości 240.000  dla MZK w Głownie z przeznaczeniem na prowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej oraz dotację w kwocie 100.000 zł dla MZK z przeznaczeniem na administrowanie zasobami komunalnymi.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.