GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • 2019 | 
 • Budżet Miasta Głowna na 2020 rok | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Budżet na rok 2020 uchwalony

W poniedziałek 30 grudnia 2019 r. podczas XX sesji Rada Miejska uchwaliła budżet Miasta Głowna na rok 2020. Radni przyjęli także szereg uchwał, m.in. w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Głowno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2020 roku oraz w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny.


Zanim radni przeszli do procedury uchwalenia budżetu Głowna na przyszły rok, pożegnali uroczyście Urszulę Zawadzką – długoletniego dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie, która z końcem 2019 r. odeszła na zasłużoną emeryturę. Zarówno Burmistrz Głowna Grzegorz Janeczek jak i Przewodniczący Rady Miejskiej w Głownie Grzegorz Szkup dziękowali byłej już dyrektor MOK za jej pracę, szereg inicjatyw kulturalnych i ogromny wkład w rozwój kultury w Głownie. Po krótkim przemówieniu radni nagrodzili Urszule Zawadzką gromkimi brawami.

Po tej krótkiej uroczystości Rada Miejska przeszła do procedowania przyszłorocznego budżetu. Łączna kwota przyszłorocznych dochodów skalkulowana została na 59 278 439,17 zł, z czego dochody bieżące – na 58 408 439,17 zł, zaś dochody majątkowe – na 870 000,00 zł. Łączna kwota planowanych w roku 2020 wydatków określona natomiast została na 62 644 543,35 zł w tym: wydatki bieżące – na 58 248 028,67 zł oraz wydatki majątkowe – na 4 396 514,68 zł. Kwotę planowanego deficytu określono na poziomie 3 366 104,18 zł. Zostanie on sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek długoterminowych.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok

•    Zakup nowych autobusów komunikacji miejskiej w formie leasingu (rozpocznie się w 2020 roku) – 758 603,60 zł. Wszystkie konieczne procedury zostały już spełnione.
•    Drogi publiczne gminne
- wykonanie projektu przebudowy oraz budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła – 527 000,00 zł
- budowa ulicy 11 Listopada na odcinku od Rataja do Żwirki (został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z  Funduszu Dróg Samorządowych) – 500 000, 00 zł
- budowa ulicy Ułańskiej (został złożony wniosek o dofinansowanie tej inwestycji z  Funduszu Dróg Samorządowych) – 670 000,00 zł
- budowa ulicy E. Orzeszkowej – 150 000,00 zł
•    Termomodernizacja budynków
- Przedszkole Miejskie nr 1 – 258 920, 94 zł
- Przedszkole Miejskie nr 2 – 320 811,47 zł
- Przedszkole Miejskie nr 3 – 251 781,51 zł
- budynek Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul. Norblina – 613 757,20 zł
Inwestycje zostaną sfinansowane z środków UE w ramach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego lub dotacji z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi.
•    Wieloletni Program dofinansowania przyłączy gazowych dla ludności – 50 000,00 zł
•    Place zabaw dla dzieci
- przy ul. Letniej – 34 000,00 zł (wkład własny) – inwestycja zostanie zrealizowana w ramach dotacji z LGD „Polcentrum”
- przy ul. Skrętnej – 34 000,00 zł (wkład własny) – inwestycja zostanie zrealizowana w ramach dotacji z LGD „Polcentrum”

Jeden z największych wydatków w budżecie na rok 2020 stanowi funkcjonowanie głowieńskiej oświaty. To kwota ok. 17,8 mln zł. Dodać należy, że planowana na rok 2020 część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta Głowna (tzn. ta część, którą miasto otrzyma z budżetu państwa) wynosi zaledwie 7,9 mln zł. Pozostałą kwotę Gmina Miasta Głowno musi pokryć własnymi dochodami.

Dyskusja nad założeniami budżetu Głowna na rok 2020 toczyła się od momentu złożenia przez burmistrza Grzegorza Janeczka projektu tego dokumentu w dniu 15 listopada 2019 r. W jej trakcie burmistrz niejednokrotnie przypominał, że budżet jest dokumentem żywym, który może podlegać licznym modyfikacjom i zmianom, gdy pojawią się dodatkowe środki finansowe. Podczas sesji wskazywał, że w grudniu 2019 r. miasto uzyskało ponad 800 tys. zł dotacji na zmodernizowane już ulice z Funduszu Dróg Samorządowych. Burmistrz liczy więc, że liczba inwestycji drogowych w 2020 roku wzrośnie.

Warto zauważyć, że budżet Głowna na rok 2020, podobnie jak pozostałych miast w Polsce, został w poważnym zakresie uwarunkowany ogólną sytuacją finansów publicznych. Duża liczba niewiadomych, jakie generują nowe plany oraz kolejne programy przygotowywane na szczeblu centralnym (wzrost płacy minimalnej, wzrost cen energii, kończące się środki z obecnego programowania UE itp.), powoduje, że rok 2020 jawi się jako szczególnie nieprzewidywalny w finansach samorządów. Niepewność, przed jakimi stoją polskie miasta wzmaga postępujący zwłaszcza w ostatnich latach proceder przenoszenia kosztów kolejnych zadań z budżetu centralnego do budżetów samorządowych (znamiennym przykładem jest tu oświata, której finansowaniem w coraz większym zakresie obarczane są samorządy). Kształt budżetu Głowna jest zatem wypadkową tych zagadnień. Radni, biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, podjęli uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2020 rok jednogłośnie.

Podczas sesji budżetowej podjęto także szereg innych uchwał, m.in:
•    w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego.
•    w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Głowno w rejonie ulic: Andrzeja Struga, Jana Pawła II, Jakuba Głowińskiego oraz Wodociągową;
•    w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowna zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowna na rok 2020;
•    w sprawie zmiany uchwały Nr XII/122/19 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny;
•    w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasta Głowno;
•    w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2020 roku;
•    w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Głowno do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
•    w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mieszkańców Gminy Miasta Głowno, a w przypadku bezdomnych – osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie.

Na szczególną uwagę zasługuje m.in. uchwała w sprawie przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2020 roku. Zgodnie bowiem z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, bezrobotny bez prawa do zasiłku, korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej może zostać skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu. Koszt świadczeń jest refundowany przez PUP w Zgierzu w wysokości do 60%. W związku ze zgłaszanymi potrzebami przez jednostki organizacyjne Gminy Miasta Głowno oraz możliwościami MOPS w Głownie, w 2020 r. planowane jest realizowanie prac społecznie użytecznych w okresie od lutego 2020 r. do listopada 2020 r. przy udziale 18 osób bezrobotnych.

Nowością jest natomiast program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” do którego realizacji przystąpił samorząd Głowna, zawierając stosowną umowę z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim. Program został skierowany do osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym. Jego celem jest stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i realizowania prawa do niezależnego życia, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność i umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Program będzie realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Rada Miejska uchwałą zmieniającą określiła także zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Miasta Głowno na budowę przyłączy gazowych albo na zakup kotłów na gaz ziemny. Warto przypomnieć, że w przypadku ubiegania się o dotację na wykonanie przyłącza gazowego dofinansowanie wynosi do 50% kosztów wykonania przyłącza, lecz nie więcej niż 1 000,00 zł. Również w  przypadku  ubiegania  się  o dotację  na  zakup  kotła  na  gaz  ziemny,  kwota  dofinansowania  jest taka sama.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.