GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Oświata | 
 • 2013 | 
 • Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli. | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.

Treść strony

Burmistrz Głowna ogłasza konkurs na kandydatów na stanowiska dyrektorów.

BURMISTRZ GŁOWNA
OGŁASZA KONKURSY NA KANDYDATÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW:
 • MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 W GŁOWNIE, UL. WIGURY 7
 • MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W GŁOWNIE, UL. SIKORSKIEGO 53 a
 
I. Do konkursu może przystąpić osoba, która:
 
 1. Jest  nauczycielem  mianowanym  lub  dyplomowanym,  który  spełnia  łącznie   następujące
     wymagania:
 1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela  w  danym  przedszkolu;
 2. ukończył  studia wyższe  lub  studia   podyplomowe  z  zakresu zarządzania albo kurs  kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
 3. posiada  co  najmniej  pięcioletni staż pracy pedagogicznej na  stanowisku  nauczyciela lub   pięcioletni   staż  pracy   dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 4. uzyskał:
 • co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub 
 • pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo 
 • w przypadku nauczyciela akademickiego  −  pozytywną   ocenę  pracy  w  okresie  ostatnich  czterech  lat  pracy w  szkole  wyższej
przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu − przed powierzeniem stanowiska dyrektora;
 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 2.  nie   był   karany   karą   dyscyplinarną,   o   której   mowa  w  art.  76 ust. 1 ustawy z  dnia 26 stycznia  1982r. –  Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
 3. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
 5. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 168).
 2.  Do konkursu może przystąpić również osoba, która:
 1.  jest  nauczycielem   mianowanym  lub  dyplomowanym, który  ukończył  studia  pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył  kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania  stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu i spełnia wymagania określone w pkt. 1,  ppkt. b – i.
 2.  jest  nauczycielem  mianowanym  lub  dyplomowanym,  zatrudnionym  na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej,  kuratorium    oświaty,    Centrum     Edukacji     Artystycznej,    Centralnej    Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany  lub  dyplomowany  urlopowany  lub  zwolniony z obowiązku  świadczenia  pracy na  podstawie  przepisów  ustawy z  dnia  23 maja 1991r. o związkach zawodowych (t. j. Dz.  U.  z  2001r. Nr 79, poz. 854, z  późn.  zm.), spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.), z  wyjątkiem wymogu  posiadania  co  najmniej  dobrej  oceny  pracy  albo  pozytywnej oceny dorobku zawodowego.
3.  Do   konkursu    może    przystąpić   również osoba  niebędąca  nauczycielem,  która  spełnia łącznie  następujące  wymagania:
 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym, że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
 2. ukończyła studia magisterskie;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych;
 5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 6. spełnia wymagania określone w pkt. 1, ppkt. b, e, g, i.
 
II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
 
 1. uzasadnienie przystąpienia  do  konkursu  oraz  koncepcję funkcjonowania i rozwoju danego przedszkola;
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: 
 • stażu  pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
 • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 1. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 3;
 2. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 3. zaświadczenie  lekarskie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 4. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 5. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub  umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 168);
 7. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku   osoby  będącej  nauczycielem;
 8. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku   osoby  będącej  nauczycielem i nauczycielem akademickim;
 9. oświadczenie, że kandydat nie   był   karany   karą   dyscyplinarną,   o   której   mowa  w  art.  76 ust. 1 ustawy z  dnia   26  stycznia  1982r. –  Karta Nauczyciela lub w art. 140 ust. 1 ustawy  z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.)                – w przypadku osoby będącej nauczycielem i nauczycielem akademickim;
 10. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 11. oświadczenie, że kandydat  wyraża  zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z   ustawą   z   dnia  29  sierpnia  1997r.  o  ochronie   danych    osobowych (t. j. Dz. U.  z  2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)  w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
III. Podpisane oferty  należy  składać w zamkniętych   kopertach z podanym adresem zwrotnym     i dopiskiem  „Konkurs  na  stanowisko  dyrektora   Miejskiego   Przedszkola Nr 1 w Głownie”
     lub   „Konkurs    na    stanowisko    dyrektora   Miejskiego   Przedszkola  Nr   2   w   Głownie”                           
     w    sekretariacie     Urzędu      Miejskiego    w    Głownie,    ul.     Młynarska  15,  pokój   nr  6  (w godzinach pracy Urzędu) w terminie  do dnia 07 czerwca 2013r.
 
Konkurs   przeprowadzi   komisja   konkursowa   powołana    przez    Burmistrza Głowna.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
 
 
 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.