GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.

Treść strony

Stawki opłat za wodę i ścieki (obowiązujące od 11 czerwca 2020 r. do 10 czerwca 2021 r.)

 

 WYSZCZEGÓLNIENIE

Cena w zł

netto

brutto

- za 1 m3 wody dostarczanej dla:  
I.   gospodarstw domowych, jednostek oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucji  kultury, ośrodków sportowych, rolników indywidualnych, rodzinnych ogrodów działkowych, schroniska dla zwierząt, …

3,19

 

3,45

II. pozostałych odbiorców 3,25

3,51

- za 1 m3 ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych przez:  
I.      gospodarstwa domowe, jednostki  oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, instytucje kultury, ośrodki sportowe, rolników indywidualnych, ogrody działkowe, schronisko dla zwierząt, …

7,64

8,25

II.    pozostałych dostawców

7,71

8,33

 
Szczegółowe informacje na temat obowiązujących opłat zawiera Komunikat ogłaszający taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pogotowie wodno-kanalizacyjne

tel (42) 719-16-39 , kom: 510-055-014
czynne codziennie przez cała dobę

Wiecej informacji na stronie www Miejskiego Zakładu Wodociagów i Kanalizacji

 

Możliwie dofinansowanie z WFOŚiGW na budowę przyłączy kanalizacji sanitarnej

Możliwość pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW w ramach Programu dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych - podłączenia do kanalizaji sanitarnej - II edycja

Nazwa programu:  Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych.

Cel zadania:  Wspomaganie gospodarki ściekowej województwa łódzkiego poprzez dofinansowanie realizacji przez osoby fizyczne, zadań polegających na przyłączeniu  budynków mieszkalnych do sieci kanalizacyjnych, w celu umożliwienia oczyszczenia ścieków socjalno-bytowych.

Okres wdrażania: 2014

Pula środków do rozdysponowania: 600.000,00 tys zł.

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy.

Podstawa prawna udzielania dofinansowania

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.)

Wydatkowanie środków: do 31.12.2015 roku

Wskaźniki osiągnięcia celu Programu

Ilość odprowadzanych ścieków [m3/rok]

Ilość odprowadzanych ścieków [m3/rok]

Nabór wniosków

Wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego składane są w bankach, które mają zawartą z Funduszem umowę
o współpracy w zakresie współfinansowania zadań objętych Programem.
Nabór wniosków prowadzony jest przez banki w trybie ciągłym do 30 września 2014 lub wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz na dany rok.
Wykaz banków, które zawarły umowy o współpracy z WFOŚiGW w Łodzi, zamieszczony jest na stronie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl

Zasady udzielania dofinansowania

Forma dofinansowania

Dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu realizowana jest za pośrednictwem banku na podstawie zawartej przez Fundusz umowy o współpracy.

Beneficjenci

Osoby fizyczne korzystające z budynków mieszkalnych, oddanych do użytkowania na nieruchomości położonej na terenie województwa łódzkiego, do których wykonywane są podłączenia do kanalizacji sanitarnej.

Dopuszcza się wykonywanie podłączeń do kanalizacji budynków znajdujących się w trakcie budowy z zastrzeżeniem, iż oddanie ich do użytkowania nastąpi nie później nie do 30 listopada 2015r.

Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane

za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na:

zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej;
roboty budowlano-montażowe związane z usługą wykonania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej;
koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć kwoty 1.000,00 zł za 1 mb wykonanego podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej.

za koszty niekwalifikowane uznaje się:

opracowanie dokumentacji projektowej;
opłaty administracyjne, geodezyjne itp.;

Intensywność dofinansowania

Dotacja do wysokości 50% kosztów kwalifikowanych zadania. Kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane.

Warunki dofinansowania

- kredyt na realizację zadania udzielany jest ze środków własnych banku;
zadanie nie może być zakończone przed datą złożenia w siedzibie Funduszu wniosku o dofinansowanie;
- Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania przez okres
nie krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia jego zakończenia;
- środki z kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału dotyczące kosztów kwalifikowanych wypłacane są bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy towarów i usług, na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Bank może dokonywać refinansowania kosztów  niekwalifikowanych na wskazane konto Kredytobiorcy;
- na wniosek Kredytobiorcy, za zgodą Funduszu, środki z kredytu mogą być przekazane na konto bankowe inwestora zastępczego, który ureguluje z tych środków faktury wystawione przez wykonawcę z tytułu wynagrodzenia za    wykonane podłączenie do  kanalizacji sanitarnej;
- bank kredytujący dokona wypłaty środków z kredytu na konto Kredytobiorcy po przedstawieniu faktury wystawionej przez wykonawcę wraz z protokołem odbioru określającym wykonanie podłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej;
- bank ustanawia zabezpieczenie udzielanego kredytu wraz z dotacją
z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału na podstawie wewnętrznych uregulowań w tym zakresie;
- tryb i terminy przekazywania bankom przez WFOŚiGW w Łodzi środków na dotacje z przeznaczeniem na dokonywanie częściowych spłat kapitału kredytów określa umowa o współpracy zawarta przez WFOŚiGW w Łodzi
z bankiem;
- dotacja przeznaczona na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jest wypłacana przez Fundusz jednorazowo, na wskazany rachunek banku,
- po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przez Beneficjenta zadania
tj. po osiągnięciu efektu rzeczowego i ekologicznego;

 Etapy realizacji dofinansowania

1. Złożenie w banku, który zawarł umowę o współpracy z WFOŚiGW w Łodzi, kompletnego i zgodnego z warunkami niniejszego Programu wniosku o udzielenie dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału, na obowiązujących i zatwierdzonych przez Fundusz formularzach.
2. Podjęcie przez bank decyzji o udzieleniu kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału z przeznaczeniem na realizację zadania objętego Programem.
3. Przekazanie przez bank do Biura Funduszu wniosków o udzielenie dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału kredytu.
4. Podjęcie przez WFOŚiGW w Łodzi decyzji o udzieleniu dotacji przeznaczonej na częściową spłatę kapitału udzielonego kredytu.
5. Zawarcie umowy kredytowej pomiędzy Beneficjentem i bankiem kredytującym.
6. Osiągnięcie przez Beneficjenta efektu rzeczowego i ekologicznego oraz potwierdzenie ich uzyskania poprzez przedłożenie w banku dokumentów określonych w Programie.
7. Przedłożenie przez bank w Biurze Funduszu noty obciążeniowej uwzględniającej kwoty dotacji przeznaczonych na częściowe spłaty kapitałów z tytułu rozliczonych umów kredytowych.
8. Wpłata przez WFOŚiGW w Łodzi dotacji z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitałów kredytów bankowych na wskazany przez bank rachunek, na podstawie przedstawionej, zbiorczej noty obciążeniowej.

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.