GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.

Treść strony

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi


Szanowni Państwo!
 
Od 1 lipca 2013 r. obowiązuje
nowy system gospodarki odpadami komunalnymi.


 
Do jego wdrożenia zobligowąła nas znowelizowana z dniem 1 stycznia 2012 r. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Narzuciła ona gminie przejęcie obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie gospodarowania wytworzonymi przez nich odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości zostali całkowicie zwolnieni z obowiązku podpisywania indywidualnych umów na odbiór i wywóz odpadów komunalnych. To na gminie ciąży obowiązek wyłonienia w drodze przetargu firmy, która w jej imieniu odbierać będzie od właścicieli nieruchomości każdą ilość wyprodukowanych przez nich odpadów komunalnych. W zamian zgodnie z zapisami ustawy, Gmina Miasta Głowno pobiera od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która uwzględnia koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku, w tym recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów.

Z terenu Gminy Miasta Głowno odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zajmuje się firma REMONDIS Sp. z o. o. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa. Oddział w Łodzi, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź

 • -
 • -

UWAGA! - Popiół z palenisk domowych wyrzucamy do pojemników ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, jak to było dotychczas

 
 DEKLARACJA
 
Ustawowym obowiązkiem właściciela nieruchomości jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Głowna składają deklaracje do Burmistrza Głowna w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2) do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastapiła zmiana.
 
* Przypominamy o odpowiedzialności karnej za podanie w deklaracji danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
 
Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Głownie XVII/158/19 z dnia 30.10.2019 r. od 1 stycznia 2020 r. Rada Miejska uchwaliła stawkę:
 • 33,50 zł od mieszkańca
 • 67,00 zł od mieszkańca w przypadku niewypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny na mocy ustawy obciążone pozostaną podwyższoną stawką
 • Zwolnienie z części opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi w wysokości 2 zł miesięcznie obejmuje właścicieli nieruchomości, którzy zagospodarowywują bioodpady w przydomowych kompostownikach
 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi regulowana będzie kwartalnie, bez uprzedniego wezwania:
- za I kwartał do 31 marca danego roku,
- za II kwartał do 30 czerwca danego roku,
- za III kwartał do 30 września danego roku,
- za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.
 
W przypadku zmiany wysokości opłaty miesięcznej, nowa jej wysokość obowiązywać będzie od miesiąca nastepującego bezpośrednio po miesiącu, w którym dokonano zmiany.
Właściciele nieruchomości będą mogli dokonać opłaty przelewem na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Głownie (ul. Młynarska 15).
 
ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT
 
Oprócz powyższych opłat właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych dodatkowych kosztów związanych z pozbywaniem się wyprodukowanych przez nich odpadów komunalnych.
 
CO W ZAMIAN ZA OPŁATĘ?
 
Gmina odbiera:
- zmieszane odpady komunalne nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej i raz w tygodniu w przypadku zabudowy wielorodzinnej oraz wielolokalowej,
 
- selektywnie zgromadzone odpady takie ja: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe nie rzadziej niż raz w miesiącu, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów 1 raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz raz na dwa tygodnie w przypadku zabudowy wielorodzinnej lub wielolokalowej,
- odpady wielkogabarytowe, meble i zuzyte opony - nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 
Dodatkowo właściciel nieruchomości będzie mógł nieodpłatnie, w każdej ilości dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, zuzyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po farbach i lakierach, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, zużyte opony.
 
JAKI JEST CEL?
 
Narzucone ustawą zmiany w przepisach dotyczących zagospodarowania odpadów komunalnych mają na celu:
* uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
* rozwój „segregacji u źródła”;
* zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;
* zwiększenie liczby nowoczesnych instalacji do odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób inny niż składowanie;
* całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk odpadów, a tym samym zmniejszenie zaśmiecenia lasów i terenów rekreacyjnych;
* prowadzenie monitoringu postępowania z odpadami komunalnymi;
* zmniejszenie dodatkowych zagrożeń dla środowiska, wynikających z transportu odpadów komunalnych z miejsc ich powstania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania, przez podział województw na regiony gospodarki odpadami, w ramach których prowadzone będą wszelkie czynności związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 
Numer konta na który można wpłacać opłatę za wywóz odpadów:

 14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Uchwały obowiązaujące od 1 styczna 2020 r.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.