GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Inne | 
 • 2020 | 
 • OGŁOSZENIE O NABORZE wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

OGŁOSZENIE O NABORZE wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na finasowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy (w ramach limitu podstawowego KFS)

W terminie od dnia 15.06.2020 - do dnia 13.08.2020 roku BĘDĄ PRZYJMOWANE, wnioski na finansowanie, w ramach KFS działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, tj. na:

 1. określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;
 2. kursy, studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 3. egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 4. badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
 5. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Wnioski składane poza wyznaczonym terminem nie będą podlegały rozpatrzeniu.
Kolejność wpływu nie będzie uwzględniana przy ocenie wniosku.

 

Wskazany termin rozpoczęcia działań kształcenia ustawicznego, w związku z procedurą rozpatrywania wniosku, nie powinien być wcześniejszy niż 30 dni od daty wpływu wniosku do Urzędu.

 

AKTUALNY DRUK WNIOSKU DOSTĘPNY BĘDZIE, W TERMINIE NABORU WNIOSKÓW, NA STRONIE INTERNETOWEJ: ZGIERZ.PRACA.GOV.PL W ZAKŁADCE DOKUMENTY DO POBRANIA .

Proszę o dokładne wypełnienie wniosku, odniesienie się do każdego pola, jeśli jakaś informacja nie dotyczy pracodawcy, proszę zaznaczyć „nie dotyczy”. Wnioski będą weryfikowane dopiero po ich złożeniu, nie ma możliwości wcześniejszego sprawdzenia wniosku przez pracownika urzędu.

 

Pracodawca zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, składa wniosek w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę Pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności, w terminie określonym przez urząd.

 

Opis sposobu składania wniosków znajduje się także w „Zasadach dotyczących przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w 2020 roku w ramach limitu podstawowego w 2020 r.”

 

Pracodawców, którzy zdecydują się na osobiste złożenie kompletnego wniosku prosimy o dostarczenie dokumentów wyłącznie do siedziby głównej Powiatowego Urzędu Pracy w Zgierzu, Zgierz, ul. Barona 10 (proszę wrzucić do różowego pojemnika znajdującego się w przedsionku budynku).

 

Środki KFS, na sfinansowanie działań kształcenia ustawicznego, mogą być przyznane
w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pozostałe 20% kosztów kształcenia stanowi wkład własny Pracodawcy,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikroprzedsiębiorstw,
  nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku
  na jednego uczestnika.

 

Kwota środków Funduszu Pracy, przyznana decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na działania finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (limit podstawowy) w roku 2020 wynosi 1 100 000,00 zł.

 

Środki KFS przyznane Pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustalił priorytety wydatkowania środków KFS na rok 2020, w związku z czym wsparcie będzie udzielane pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów.

 

Priorytet 1) wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;

Priorytet 2) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45roku życia;

Priorytet 3) wsparcie  zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

Priorytet 4) wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii
i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;

Priorytet 5) wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;

Priorytet 6) wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;

Priorytet 7) wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

 

* Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 1 mogą być objęte osoby, które  w ciągu jednego  roku przed datą złożenia wniosku powróciły na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem

* Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 2, mogą być objęte osoby, które na dzień złożenia przez pracodawcę wniosku, ukończyły 45 rok życia.

* Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania  Priorytetu 3 powinien udowodnić, że wskazana  forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu zgierskiego bądź województwa łódzkiego.

Wykaz zawodów deficytowych znajduje się na stronach internetowych publicznych służb zatrudnienia:

* Wnioskodawca, który chce spełnić wymagania  Priorytetu 4 powinien udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały / zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi /planowanymi do wprowadzenia zmianami. Do wniosku należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający powyższe, np. kopie dokumentów zakupu, decyzji dyrektora / zarządu o wprowadzeniu norm ISO, itp.

 

* Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 5, będzie udzielane Pracodawcom, którzy działają w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego - LORIS 2030 www.lodzkie.pl/edukacja/edukacja zawodowa/ oraz w Wykazie regionalnych specjalizacji województwa łódzkiego https://rpo.lodzkie.pl/wiadomosci/item/1201-wykaz-regionalnych-inteligentnych-specjalizacji-wojewodztwa-lodzkiego-oraz-wynikajacych-z-nich-nisz-specjalizacyjnych

* Wsparciem, zgodnie z Priorytetem 7, mogą być objęci zarówno pracownicy jak i pracodawcy,  mimo, że w treści priorytetu zawarto sformułowanie odnoszące się jedynie do pracowników. Lista przedsiębiorstw społecznych prowadzona przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej dostępna  jest pod adresem: http://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/Lista,przedsiebiorstw,spolecznych,4069.html

 

Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z „Zasadami dotyczącymi przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego obowiązującymi w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zgierzu w 2020 roku w ramach limitu podstawowego w 2020 r.”

 

Przy rozpatrywaniu wniosków Urząd uwzględnia m.in:

 1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatków środków KFS na dany rok;
 2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;
 4. Posiadanie przez realizatora usług kształcenia ustawicznego finansowej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 6. Plany dotyczące dalszego zatrudniania osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;
 7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa art. 109 ust.2k i 2m ustawy.

 

      

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.