GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Pracownicy Referatu:

Funkcja Imię i nazwisko Nr telefonu Adres email Lokalizacja
kierownik Adam Olejniczak 42 719 11 42 w. 800 aolejniczak@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 8
inspektor Piotr Adamczyk 42 719 11 42 w. 810 padamczyk@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 8
inspektor Joanna Sękalska 42 719 11 42 w. 820 jsekalska@glowno.pl ul. Młynarska 15 p. 8

.

Uwaga! Łącząc się telefonicznie przez centralę, numer wewnętrzny należy poprzedzić cyfrą 0.

 

Do zadań Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami należy:

I. W zakresie zadań własnych Gminy:

1) Opracowywanie dokumentacji geodezyjno prawnej i dokumentacji inwentaryzacyjnej nieruchomości Skarbu Państwa podlegających komunalizacji z mocy prawa i na wniosek gminy,

2) Regulowanie stanu prawnego nieruchomości przewidzianych do nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy:
a) opracowanie wniosków do Sądów o nabycie prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie (art.172KC),opracowanie pozwów sądowych o stwierdzenie nabycia na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przez przemilczenie (w trybie dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich), przygotowanie wniosków do Sądu o nabycie spadku na rzecz Skarbu Państwa oraz gminy,
b)   przygotowanie wniosków do Starosty o wydanie zaświadczeń o przejęciu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w trybie dekretu o reformie rolnej,

3) Opracowywanie wniosków do Wojewody o uzyskanie decyzji stwierdzających nieodpłatnego nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości z mocy prawa
i na wniosek gminy,
Opracowywanie wniosków do Wojewody o uzyskanie decyzji stwierdzających nieodpłatne nabycie przez gminę prawa własności gruntów zajętych pod drogi publiczne gminne (w trybie art. 73 ustawy z dnia  13 października 1998r. pwprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną),
Prowadzenie spraw związanych z nabyciem prawa własności nieruchomości w zamian za wygaszenie zaległych zobowiązań podatkowych należnych gminie,
Przejmowanie zakładowych budynków mieszkalnych na rzecz gminy,
Prowadzenie spraw związanych z wywłaszczeniem nieruchomości na rzecz gminy − przeznaczonych na cele publiczne,
Prowadzenie spraw związanych z nabywaniem nieruchomości w drodze czynności cywilno-prawnych − na realizację zadań inwestycyjnych gminy oraz do gminnego zasobu nieruchomości,
Wykonywanie prawa pierwokupu nieruchomości na rzecz gminy,
Przygotowywanie wniosków do Sądu o założenie dla nieruchomości komunalnych ksiąg wieczystych oraz wniosków o ujawnienie w księgach prawa własności gminy oraz innych praw do nieruchomości,
Sporządzanie sprawozdań w systemie teleinformatycznym GUGiK w trybie ustawy z dnia 7 września 2007r. o ujawnianiu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.Nr 191, poz.1365, z późn.zm.),
Prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości,
Sporządzanie planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości,

4) Prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem nieruchomości stanowiących własność gminy oraz oddawaniem nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste:
a) przygotowanie i publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste, organizowanie przetargów i rokowań na sprzedaż i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości, zawieranie umów sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości,

5) Prowadzenie spraw związanych z oddaniem w dzierżawę, najem lub użyczenie nieruchomości lub ich części stanowiących własność gminy:
a) przygotowywanie i publikacja wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę, organizowanie przetargów i przeprowadzenie rokowań na oddanie w najem, dzierżawę nieruchomości lub ich części,
b) zawieranie umów na oddanie w dzierżawę, najem i użyczenie nieruchomości lub ich części,

6) Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz dotychczasowych najemców tych lokali,
Prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości gruntowych na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych,
Prowadzenie spraw z zakresu oddawania gruntów w użytkowanie wieczyste na rzecz spółdzielni oraz ich posiadaczy, którzy maja wymagalne roszczenia z mocy prawa (z jednoczesną sprzedażą budynków, budowli i urządzeń),
Przekazywanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz gminnych jednostek organizacyjnych oraz wygaszanie tego prawa,
Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego oraz trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność gminy,

7) Ustalanie opłat adiacenckich z tytułu:
a) urządzenia ulic, wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej
b) podziału nieruchomości,

8) Prowadzenie spraw z zakresu przekazywania gruntów na rzecz Pracowniczych Ogrodów Działkowych,
Znoszenie współwłasności nieruchomości oraz dokonywanie zamian nieruchomości,
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
Ustalanie wysokości odszkodowań za grunty przejmowane pod projektowane ulice oraz pod poszerzenie dróg gminnych istniejących oraz prowadzenie rokowań w tym zakresie,

9) Załatwianie spraw z zakresu podziałów nieruchomości:
a) wydawanie opinii w formie postanowienia o proponowanym sposobie dokonania podziału nieruchomości,
b) zatwierdzanie projektów podziału nieruchomości,

10) Przeprowadzanie postępowań o rozgraniczenie nieruchomości,
Prowadzenie nazewnictwa ulic,

11) Zaliczanie nowopowstałych ulic do kategorii dróg gminnych,
Prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości,
Prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i punktów adresowych w systemie teleinformatycznym w trybie ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz.489),
Opracowanie ofert inwestycyjnych gminy,
Ustanawianie służebności gruntowych i służebności przesyłu w trybie przepisów Kodeksu cywilnego na nieruchomościach stanowiących własność gminy,
Wydawanie opinii (w formie postanowienia) dotyczącej nałożenia na inwestora obowiązku zdjęcia próchnicznej warstwy gleby w przypadku wyłączenia gruntów rolnych z produkcji – na wniosek Starosty,
Wydawanie zainteresowanym osobom informacji (w formie zaświadczenia) dotyczących spełnienia warunków określonych w art.30 ustawy z dnia 29.07.1992r. o grach i zakładach wzajemnych (odległość usytuowania punków gier na automatach od szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych oraz ośrodków kultu religijnego),

12) Prowadzenie zamówień publicznych w zakresie:
a)   wykonania robót geodezyjnych do celów prawnych (mapy podziału nieruchomości, mapy dc. prawnych),
b)  sporządzania wycen nieruchomości gruntowych oraz budynków i lokali,
c)  sporządzania opracowań inwentaryzacyjno-budowlanych do celów ustanowienia odrębnej własności lokali,

13) Sporządzanie sprawozdań dla GUS-u z zakresu gminnego zasobu nieruchomości oraz obrotu gruntami komunalnymi,

14) Sporządzanie sprawozdań dla Ministra Skarbu Państwa z zakresu przekształceń własnościowych i prywatyzacji mienia komunalnego.

15) Prowadzenie postępowania w sprawie o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

16) Prowadzenia rejestru decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

17) Wydawania wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,

18) Wydawania opinii związanych z lokalizacją urządzeń reklamowych instalowanych na obiektach budowlanych będących własnością miasta,

19) Prowadzenia spraw związanych z uchwaleniem i zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

20) Prowadzenia rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

21) Koordynowania działań przy tworzeniu studium uwarunkowań i kierunków rozwoju miasta i gminy,

II. W zakresie zadań zleconych przez Starostę:

Wydawanie zainteresowanym osobom:
1) wypisów z rejestru gruntów, wypisów z kartoteki budynków, wypisów z rejestru lokali.

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.