GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • 2015 | 
 • Z ostatniej sesji | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ – Rodzinny Piknik Biegowy To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku gromadzi blisko 400 zawodników w wieku od kilku do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

Z ostatniej sesji Rady Miejskiej

W środę, 9 września 2015 r. odbyła się sesja XII Rady Miejskiej w Głownie.

Jedną z ważniejszych spraw, którymi zajęli się tego dnia radni była kwestia nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gminie Miasta Głowno – i nie jest ona w tym odosobniona – przyszło bowiem zmierzyć się z prognozowanym, znacznym wzrostem kosztów funkcjonowania systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, a co się z tym wiąże, z perspektywą nieuchronnej od stycznia 2016 r. podwyżki dotychczas obowiązujących w niej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypomnijmy, że dotychczas obowiązujące stawki opłat były wynikiem przetargu z 2013 r. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na lata 2014-2015.

Do przeprowadzonego obecnie przetargu na lata 2016-2017 – mimo 40-dniowej publikacji ogłoszenia przetargowego - przystąpił tylko jeden oferent. To postawiło Gminę Miasta Głowno pod ścianą.

Z jednej strony bowiem, jedyna oferta złożona w przetargu okazała się o ponad 50% droższa od tej obowiązującej teraz – co w przypadku jej zaakceptowania musi wiązać się ze znacznym wzrostem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z drugiej zaś strony, unieważnienie przetargu i tym samym odrzucenie jedynej oferty niesie za sobą niebezpieczeństwo, że w kolejnym przetargu nikt nie złoży oferty lub że będzie ona jeszcze droższa.

Nowelizacja ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o utrzymaniu czystości i porządku   w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, 1593, Dz. U. Z 2015 r. poz. 87, 122) nakłada na gminę obowiązek samofinansowania się systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co oznacza że nie można do niego dopłacać z budżetu miejskiego.

Wobec powyższego Burmistrz był zmuszony przedstawić Radzie Miejskiej w Głownie stawki umożliwiające pokrycie rocznych wydatków na obsługę systemu tj. kwoty 2.172.552,00 zł.

Było to 13 zł miesięcznie od osoby w przypadku odpadów segregowanych (odbieranych w sposób selektywny) i  19  zł miesięcznie od osoby w przypadku tzw. odpadów zmieszanych, niesegregowanych.   

Rada Miejska w Głownie w wyniku głosowania (3 – za, 10 – przeciw, 2 – wstrzymujących) odrzuciła zaproponowane w projekcie uchwały stawki tzw. opłaty śmieciowej.

Decyzja ta postawiła Burmistrza Głowna przed koniecznością unieważnienia obecnego przetargu i rozpisania kolejnego – co jest procedurą długotrwałą i niestety bez gwarancji, że zakończy się ona mniej kosztownym dla Gminy Miasta Głowno i jej mieszkańców rozwiązaniem.

Rada Miejska w Głownie podjęła natomiast uchwałę w sprawie szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w zagospodarowaniu tych odpadów.

I tak, odpady komunalne zmieszane odbierane będą: z zabudowy jednorodzinnej nie rzadziej niż -  1 raz na dwa tygodnie, z zabudowy wielorodzinnej i wielolokolowej – nie rzadziej niż  1 raz w tygodniu, zaś z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu w okresie od 1 marca do 31 października oraz 1 raz w pozostałym okresie tj. od początku listopada do końca lutego, odpady zbierane selektywnie tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz odpady zielone odbierane będą nie rzadziej niż: 1 w miesiącu – w przypadku zabudowy jednorodzinnej, 1 raz na 2 tygodnie – w przypadku zabudowy wielorodzinnej i wielolokalowej, 1 raz na 2 miesiące  w okresie od 1 marca do 31 października oraz 1 raz w pozostałym okresie tj. od początku listopada do końca lutego – z domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Odpady wielkogabarytowe, meble, dywany, materace oraz zużyte opony  nie rzadziej niż 2 razy w roku.

Ponadto, tak jak było to do tej pory, do punktu selektywnej zbiórki odpadów przy MZK w Głownie mieszkańcy będą mogli na własny koszt dostarczyć w każdej ilości: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przeterminowane leki i chemikalia, opakowania po farbach i lakierach, zużyte baterie i akumulatory, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone poza terenami budowy, zużyte opony oraz odpady zielone.  Harmonogram wywozu ustalony zostanie dopiero po uzgodnieniach z wyłonioną w drodze przetargu firmą zajmującą się odbiorem i wywozem odpadów komunalnych z terenu Głowna.

Rada Miejska podjęła również uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. I tak, miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana będzie z dołu przez właścicieli nieruchomości, bez wezwania, w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe w terminach:

- za I kwartał do 31 marca danego roku,

- za II kwartał do 30 czerwca danego roku

- za III kwartał do 30 września danego roku

- za IV kwartał do 31 grudnia danego roku.

W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku – opłata ma formę zryczałtowaną (za rok) i będzie wnoszona z dołu do dnia 31 grudnia za bieżący rok kalendarzowy. Tak jak do tej pory, opłata będzie uiszczana  albo przelewem na rachunek bankowy dochodów Gminy Miasta Głowno, albo w Kasie Urzędu Miejskiego przy ul. Młynarskiej 15 w Głownie.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (jest to ryczałtowa stawka opłaty za rok w wysokości 60 zł – w przypadku odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny tj. segregowanych oraz 110 zł – w przypadku odpadów niesegregowanych).  

Pozostałe uchwały podjęte przez rade Miejską:

- w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno”,

- w sprawie przejęcia przez Gminę Miasta Głowno zadań Powiatu Zgierskiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych Miasta Głowno na rok 2016, co oznacza, że na bieżące utrzymanie tj. bieżące remonty (ale już nie inwestycje, które nadal pozostają w gestii Powiatu Zgierskiego) oraz zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Głowna, Powiat Zgierski przekaże do budżetu Gminy Miasta Głowno w roku 2016 dotację w dwóch równych transzach – po 128.500 zł.

- w sprawie ustalenia „Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Głownie”,

- w sprawie utworzenia na terenie miasta Głowna odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na 25 października 2015 r.,

- w sprawie zmian budżetu Miasta Głowna na roku 2015 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków budżetu o kwotę 74.250 zł:  z tytułu powierzenia Gminie Miasta Głowna przez Powiat Zgierski (na mocy zawartego porozumienia) prowadzenia zadania publicznego powiatu polegającego na wydawaniu wypisów z rejestrów gruntów, budynków i lokali (1000 zł),  z tytułu udzielania Gminie Miasta Głowno przez Województwo Łódzkie pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem (10.000 zł dla OSP z przeznaczeniem na zakup torby medycznej i sań ratowniczych) oraz z tytułu przyznania na wniosek Miasta Głowna przez Ministerstwo Finansów środków rezerwy części subwencji oświatowej z przeznaczeniem na: dofinansowanie edukacji włączającej (18.000 zł), dofinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej – 17.250 zł oraz na dofinansowanie stołówek szkolnych – 28.000 zł.

- w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowno na rok 2015 r. polegających na przesunięciu środków finansowych w wysokości 2000 zł celem umożliwienia OSP Głowno zakupu sprzętu w postaci torby medycznej i sań ratowniczych. OSP uzyskało na ten cel dotację, jednakże koszt zakupu torby medycznej (ok. 6.000 zł) i sań (ok. 5.500 zł) jest wyższy od wymienionej dotacji. Stąd propozycja zwiększenia dotacyjnej puli o kwotę 2000 zł, co Rada Miejska zaakceptowała.

Rada Miejska w Głownie podjęła również kilka uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami i gruntami miejskimi.

W związku z tym, że nieruchomości gruntowe położone przy ul. Kościuszki 12-14 zabudowane budynkiem dydaktycznym (dawne przedszkole) stały się zbędne dla potrzeb dydaktycznych Gimnazjum Miejskiego im. Jana Pawła II w Głownie, Rada Miejska w Głownie uchwałą z dnia 28 sierpnia 2013 r. zdecydowała o przeznaczeniu ich do sprzedaży w trybie przetargu. Przeprowadzone dwukrotnie – 17 stycznia 2014 r. i 23 maja 2014 r. przetargi, nie przyniosły efektu w postaci sprzedaży tej nieruchomości ze względu na brak zainteresowania (nie zgłosił się żaden oferent). Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przeznacza te nieruchomości jedynie na cele usług oświaty i kultury z dopuszczeniem usług sportu (jako przeznaczenie uzupełniające). Nieruchomości te – z uwagi na rodzaj zabudowy oraz przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są również zbędne dla innych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno i Urzędu Miejskiego w Głownie. Budynek dydaktyczny jest w złym stanie technicznym, wymaga generalnego remontu oraz przebudowy. Z upływem czasu jego degradacja postępuje. Według sporządzonej w roku 2013 przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny – wartość przedmiotowej nieruchomości wynosiła 747.500 zł netto + podatek VAT w kwocie 74.661 zł (należny od działek niezabudowanych). Wycenę tę należy zaktualizować.

W dniu 27 sierpnia 2015 r. do Burmistrza Głowna wpłynął wniosek Rzymsko-Katolickiej Parafii pod wezwaniem Św. Jakuba Apostoła o dokonanie przez Gminę Miasta Głowna sprzedaży – na rzecz tej Parafii – przedmiotowych nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie Publicznego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Głownie, które korzysta dotychczas (na zasadzie użyczenia) z części pomieszczeń Gimnazjum Miejskiego w budynku przy ul. Kościuszki 11/13.

We wniosku tym Parafia wystąpiła jednocześnie o zastosowanie bonifikaty od ceny sprzedaży – motywując swą prośbę podjęciem przez Radę Miejską w Głownie uchwały intencyjnej z dnia 8 kwietnia 2005 r. w sprawie wzniesienia w Głownie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II i która nie została dotąd wykonana.

Obowiązujące przepisy prawa dopuszczają możliwość bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości z zastosowaniem bonifikaty od ceny sprzedaży – osobom fizycznym i prawnym, które prowadzą między innymi działalność oświatową, ale na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

Podmiot, który uzyskał bonifikatę w razie gdyby nie dopełnił tych warunków, jest zobowiązany zwrócić cała uzyskaną kwotę bonifikaty.

Głosowanie radnych nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Jakuba Apostoła w Głownie nieruchomości położonych przy ul. Kościuszki 12-14, poprzedziło głosowanie nad wnioskiem formalnym Radnego Wojciecha Balei. Radny Baleja wnosił o zmniejszenie proponowanej w tej uchwale bonifikaty z 99% do 85%. Czterema głosami sprzeciwu, przy 3 głosach poparcia i 8 głosach wstrzymujących, rada ten wniosek odrzuciła.

Ostatecznie uchwałę Rada Miejska przyjęła 9 głosami poparcia, przy 1 głosie sprzeciwu i 5 głosach wstrzymujących.

Rada wyraziła ponadto zgodę na dokonanie połączenia i ponownego podziału niezabudowanej działki położonej przy ul. Zabrzeźniańskiej 35 oraz nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Zabrzeźniańskiej 35a, ponadto wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy położonej przy ul. Konstytucji 3 Maja 21 oraz wyraziła zgodę na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym  na okres 15 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców działki gruntu o pow. 397 m2 przy ul. Konstytucji 3 Maja 17 przeznaczonej  na ogródek przydomowy oraz działki gruntu o pow. 234 m2 przy ul. Jesionowej bez numeru przeznaczonej na ogródek przydomowy. 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.