GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • 2017 | 
 • Konkurs w ramach ZIT - „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.

Treść strony

WUP w Łodzi i Stowarzyszenie ŁOM informują - Konkurs na „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym"

W dniu 31 maja 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi  i Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny ogłosili konkurs nr RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"

Działania IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym"

Poddziałania IX.2.2 „Usługi społeczne i zdrowotne- ZIT"

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
 
Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach tego konkursu to: 
1. rozwój usług placówek wsparcia dziennego oraz innych alternatywnych form opieki dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom 
2. rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych lub niesamodzielnych, w tym osób starszych lub z niepełnosprawnościami służących zaspokojeniu rosnących potrzeb 
Wsparcie musi być realizowane zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
 
Projekt zakłada świadczenie co najmniej jednej z następujących form pomocy z katalogu usług: 
• pomocy w opiece i wychowaniu dziecka w ramach placówek wsparcia dziennego 
• opiekuńczych 
• usług asystenckich 
• usług w mieszkaniach chronionych lub wspomaganych 
na podstawie partycypacyjnej diagnozy opracowanej na potrzeby projektu. 
Ponadto w ramach kompleksowości projektu można rozwijać działania uzupełniające usługi społeczne, tj: 
• działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi. 
• usługi prawne, informacyjne i doradcze, 
• tworzenie wypożyczalni sprzętu wspomagającego (zwiększającego samodzielność osób) i sprzętu pielęgnacyjnego niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi, 
• sfinansowanie wypożyczenia lub zakupu sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego, 
• usługi dowożenia posiłków, 
• transport, 
• teleopieka i systemy przywoławcze. 
 
Ogólna pula środków na dofinansowanie:
 
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie
wynosi  10 012 643,00 PLN
 
Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi:
- w przypadku realizacji pierwszego typu projektu - 95,00%,
- w przypadku realizacji drugiego typu projektu – 90,00%,
- w przypadku realizacji zarówno pierwszego jak i drugiego typu projektu – 90,00%.
 
Kto może otrzymać dofinansowanie? 
 
• Instytucje pomocy i integracji społecznej, 
• Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki, porozumienia i stowarzyszenia JST, 
• Organizacje pozarządowe i podmioty ekonomii społecznej, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 
• Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, statutowo świadczące usługi na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
• Podmioty lecznicze. 
Grupa docelowa:
W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe: 
• osoby niesamodzielne, 
• dzieci i młodzież do 18  roku życia zagrożona ubóstwem i wykluczeniem społecznym w przypadku usług w placówkach wsparcia dziennego, 
• otoczenie osób niesamodzielnych w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych oraz opiekunowie i rodziny dzieci i młodzieży zagrożonej ubóstwem i wykluczeniem społecznym, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych. 
 
Termin składania wniosków:
 
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać w terminie od 30 czerwca 2017 r. do 17 lipca 2017 r.
 
Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę złożenia wersji papierowej dokumentu.
Jeżeli wniosek zostanie nadany za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego (zgodnie z Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego) w przypadku, gdy wpłynie on do IOK:
1. w czasie określonym powyżej jako termin naboru, za datę złożenia wniosku przyjmuje się datę wpływu przesyłki do IOK,
2. po dacie zakończenia naboru, za termin złożenia wniosku uznawana będzie data jego nadania - data stempla pocztowego.
W pozostałych przypadkach za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wniosku do IOK.
 
Termin ogłoszenia wyników:
 
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2017 r. 
 
Sposób składania wniosków:
 
Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy składać w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz formie elektronicznej (w formacie xls lub xlsx na płycie CD lub DVD) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
 
Miejsce składania wniosków: 
 
• za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: 
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź 
• osobiście lub przez posłańca w Punkcie Informacyjnym 
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
Pokój 1.03, 1.04, I piętro 
 
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:
 
Procedurę odwoławczą w perspektywie finansowej 2014-2020 reguluje Rozdział 15. Procedura odwoławcza, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.
Numer naboru: RPLD.09.02.02-IP.01-10-001/17
 
Informacje na temat konkursu:
 
Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS 
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49 
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39 
e-mail: rpo@wup.lodz.pl 
 
W zakresie oceny zgodności ze Strategią ZIT zapytania należy kierować na adres:
Biuro Stowarzyszenia  ŁOM,
Al. Kościuszki 59/61 (VI p),
90-514 Łódź,
nr tel.: (42) 233 54 90
fax: (42) 233 54 97,
 
Więcej informacji o konkursie na stronie: 
 
Serdecznie zapraszamy do aplikowania!!!

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.