GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • 2017 | 
 • Absolutorium dla Burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka za rok 2016 | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.

Treść strony

Absolutorium dla Burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka

W środę, 28 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Głownie 11 głosami poparcia przy jednym głosie wstrzymującym obecnych na sali 12 radnych - udzieliła Burmistrzowi Głowna Grzegorzowi Janeczkowi, absolutorium za rok 2016.

Uczyniła to po uprzednim zapoznaniu się: ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za rok 2016, ze sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Głowna sprawozdaniu z wykonania budżetu, jak również z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej oraz wnioskiem absolutoryjnym tej komisji i opinią RIO o tym wniosku. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej poddała analizie przychody i rozchody budżetu, poziom zadłużenia miasta na koniec roku 2016, wynik budżetu, jak również zwróciła szczególna uwagę na stan należności wymagalnych, realizację wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na promocję miasta. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła realizację budżetu 2016 r. co było dla niej podstawą do wystąpienia do Rady Miejskiej z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głowna za rok 2016.

Decyzję radnych w kwestii absolutorium poprzedziła jednomyślna ich decyzja w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Głowna za rok 2016.

Dochody budżetu Miasta Głowna za rok 2016 wykonano w 103,35% planu i wyniosły one 44.459.853,22 zł, zaś wydatki budżetu Miasta Głowna w roku 2016 wykonano w 93,59% planu i wyniosły one  43.974.414,02 zł. Wykonanie budżetu zakończyło się nadwyżką w wysokości 485.421,20 zł.

Burmistrz Grzegorz Janeczek tuż po głosowaniu nad absolutorium podziękował za pracę przy realizacji budżetu byłej i obecnej Skarbnik Miasta, Zastępcy Burmistrza, Sekretarz Miasta jak również wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego w Głownie, którzy na co dzień mierzą się z coraz to nowymi – z uwagi na zmieniające się przepisy – obowiązkami i mają coraz więcej pracy.

Ponadto Rada Miejska uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Głownie obejmującego tereny położone w rejonie ulic: Ostrołęckiej, Łowickiej, Bocznej, Dorzecznej oraz rzeki Brzuśni i granic miasta,.

Rada Miejska podjęła także uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości  stanowiącej własność gminy położonej w Głownie przy ulicy Kopernika 21  na rzecz spółki pod firmą SIME Polska sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie.  Służebność ta będzie polegała na prawie do korzystania z pasa technologicznego gruntu o szerokości 1 metra i długości 59 metrów na trasie przebiegu sieci gazowej średniego ciśnienia oraz na prawie dostępu do wymienionej powyżej infrastruktury w celu jej eksploatacji, konserwacji  i modernizacji;

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej przy ulicy Dworskiej 7A o powierzchni 0,3528ha na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego tej nieruchomości;

- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy na okres 15 lat na rzecz Pana Jacka Wójcika z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej. To część nieruchomości gruntowej o powierzchni 200m2 stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno położonej w Głownie przy ulicy Swoboda 2 (na terenie rekreacyjnym nad zalewem Mrożyczka);

- w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Głowno  (z mocą obwiązującą od 1 stycznia 2018 r.),

- w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w zagospodarowaniu tych odpadów (z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.),

- w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2017 polegających na zwiększeniu dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Łódzkiego w  sprawę dotacji celowej dla Gminy Miasta Głowno na zadanie „Adaptacja nieruchomości położonej w Głownie przy ul Łowickiej 74 na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Głownie” w kwocie 700 tys. zł, na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania na zakup sprzętu dla OSP oraz na aktualizacji planu dochodów MOPS i zmian klasyfikacji budżetowej.

- w sprawie zmian w budżecie Miasta Głowna na rok 2017 polegających na przeniesieniu wydatków w związku z zawarciem przez Związek Międzygminny Bzura z WFOŚiGW aneksu w sprawie zwiększenia pomocy finansowej na Budowę Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Piaskach Bankowych i uwolnieniu środków z tytułu poręczenia na rok 2017. Łączna kwota poręczeń na rok 2017 wynosi 2.797.625 zł.

- w sprawie zmian w budżecie miasta Głowna na rok 2017 polegających zwiększeniu dochodów i wydatków, jak również na zmianie w planie wydatków majątkowych na rok 2017 w związku z pozyskaniem z WFOŚiGW w Łodzi dofinansowania w formie dotacji w kwocie 685.196 zł na remont jazu na Hucie Józefów oraz w związku z podpisaniem z Województwem Łódzkim umowy na dofinansowanie w kwocie 248.940 zł z przeznaczeniem na budowę ul. Juliana Tuwima.

- w sprawie zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty – dotyczy przesunięć między paragrafami w planie finansowym Gimnazjum Miejskiego - na wniosek dyrektora tej szkoły.

- w sprawie zmiany uchwały nr IX/59/11 Rady Miejskiej w Głownie z 27 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Głowno, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli; określenia przypadków w jakich nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć można obniżyć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin  zajęć oraz warunki i tryb tego obniżenia. 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.