GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2015 | 
 • I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno: Głowna, Bielawska, Jabłońskiego, Kamińskiego | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.

Treść strony

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno: Głowna, Bielawska, Jabłońskiego, Kamińskiego

Burmistrz Głowna ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno, położonych        w Głownie przy ulicach:

 1. ul.Główna 31-33 - działka nr 174 o pow. 1203m2, uregulowana w kw nr LD1G/00081057/3, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%): 75.030,-zł – kwota wadium: 15.000,-zł
 2. ul.Bielawska 49 - działka nr 9/3 o pow. 1062m2, kw nr LD1G/00057518/6, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 71.955,-zł – kwota wadium: 14.390,-zł
 3. ul.Bielawska 49 - działka nr 9/4 o pow. 984m2, kw nr LD1G/00057518/6, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 66.666,-zł – kwota wadium: 13.330,-zł
 4. ul.Bielawska 49 - działka nr 9/6 o pow. 999m2, kw nr LD1G/00057518/6, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 67.650,-zł – kwota wadium: 13.500,-zł
 5. ul.Bielawska 49 - działka nr 9/7 o pow. 999m2, kw nr LD1G/00057518/6, cena wywoławcza  „brutto”  (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 67.650,-zł – kwota wadium: 13.500,-zł
 6. ul.Bielawska 49 - działka nr 9/8 o pow. 988m2, kw nr LD1G/00057518/6, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 91.020,-zł – kwota wadium: 18.200,-zł
 7. ul.Bielawska 49 - działka nr 9/10 o pow. 1166m2, kw nr LD1G/00057518/6, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 83.025,-zł – kwota wadium: 16.600,-zł
 8. ul.Jabłońskiego 1  - działka nr 278/4 o pow. 1200m2, kw nr LD1G/00004173/9, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 53.172,90-zł – kwota wadium: 10.630,-zł
 9. ul.Kamińskiego-Sporna bez numeru - działka nr 163/69 o pow. 1399m2, kw nr LD1G/00092171/8, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 99.507,-zł – kwota wadium: 19.900,-zł
 10. ul.Kamińskiego bez numeru - działka nr 163/70 o pow. 1228m2, kw nr LD1G/00092171/8, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 105.165,-zł – kwota wadium: 21.030,-zł
 11. ul.Kamińskiego bez numeru - działka nr 163/71 o pow. 1224m2, kw nr LD1G/00092171/8, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 86.961,-zł – kwota wadium: 17.390,-zł
 12. ul.Kamińskiego bez numeru - działka nr 163/72 o pow. 1226m2, kw nr LD1G/00092171/8, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 87.207,-zł – kwota wadium: 17.440,-zł
 13. ul.Sowińskiego 18 - działka nr 163/75 o pow. 1393m2, kw nr LD1G/00092171/8, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi:110.577,-zł – kwota wadium: 22.110,-zł

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 20 października 2015r. o godz. 1100                 w budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul.Młynarskiej 15 (I piętro, pok. nr 8).

Wadium (wnoszone w pieniądzu) można wpłacać gotówką do kasy Urzędu Miejskiego        w Głownie lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, nr konta: 30 8783 0004 0025 1011 2000 0004  –  w terminie         do dnia 14 października 2015r. (włącznie). W przypadku wpłaty wadium przelewem za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe.

Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę, zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdą z tych działek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Warunki udziału w przetargu:

 1. Warunkiem udziału w przetargu przez zainteresowanych jest przedłożenie Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu:
 1. dowodu wpłaty wadium (w oryginale) w wysokości i w terminie określonych powyżej,
 2.  w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 1. aktualnego, sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem przetargu odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru sądowego, oryginału lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu lub osobę /osoby upoważnione przez niego – jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,
 2.  wyciągu z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzony
  nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem przetargu, a także decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 1. Przystępujące samodzielnie do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym .
 2. Na każdą wyszczególnioną we wstępie ogłoszenia nieruchomość, odbędzie się odrębny przetarg w kolejności wskazanej jak wyżej.
 3. Przetarg jest ważny bez względu nas liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 4. O wysokości postąpienia w licytacji ceny sprzedaży nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. Cenę nabycia nieruchomości stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

Warunki dotyczące zagospodarowania i nabycia nieruchomości:

1.  W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego powyższe nieruchomości przeznaczone są pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z obiektami                     i urządzeniami towarzyszącymi.

 1. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi w całości  nabywca  nieruchomości.
 2. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencji gruntów. Odtworzenie punktów granicznych nieruchomości odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy.
 3. Nabywcy działek wyszczególnionych w pozycji 2 i 3 ogłoszenia , zobowiązani są do usunięcia z gruntu bezumownego użytkownika części działek zajętych w granicach istniejącego na gruncie ogrodzenia usytuowanego wzdłuż północno-wschodniej granicy (powyższe dotyczy działek nr 9/3 i 9/4 położonych przy ul.Bielawskiej 49) .
 4. Działka wykazana w pozycji 8 ogłoszenia , posiada ograniczone możliwości zabudowy     z uwagi na przebiegającą przez tą działkę napowietrzną linię energetyczną średniego napięcia 15,4kV(powyższe dotyczy działki nr 278/4 położonej przy ul.Jabłońskiego 1) .   

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu”,
które można uzyskać, jak również zasięgnąć dodatkowych informacji, w Referacie  Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Głownie, ul.Młynarska 15, I piętro, pokój nr 8 (tel.: 42 719-11-42) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) –       w zakładce „przetargi”.

Burmistrz Głowna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów,  informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.