GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2014 | 
 • Ogłoszenie Burmistrza Głowna dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Głownie przy ul.Czackiego 10. | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.
 • MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  MAJ – Festiwal Orkiestr Dętych
  Organizatorem tej imprezy plenerowej jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku gromadzi ona na plenerowej scenie w Głownie blisko 400 muzyków. Festiwal łączy w sobie prezentację muzyczną z piknikiem. Uczestników konkursu ocenia profesjonalne jury złożone z wykształconych muzyków, kapelmistrzów i nauczycieli gry na instrumentach.

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Głowna dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Głownie przy ul.Czackiego 10.

Burmistrz Głowna ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno, położonej w Głownie przy ul.Czackiego 10, oznaczona w obrębie ewidencyjnym G-14 jako działka nr 163/10 o powierzchni 1,2728 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr: LD1G/00044098/1.

Przez część przedmiotowej działki gruntu przebiegają napowietrzne energetyczne linie średniego i wysokiego napięcia (15kV i 110kV).

Na działce występują użytki rolne: (LZ/RIVa, Lz/PsVI i Lz/RVI) oraz grunt leśny (LsVI)
– na glebach pochodzenia mineralnego.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2014r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul.Młynarskiej 15 (I piętro, pok. nr 8).

§ 1. Warunki dotyczące zagospodarowania nieruchomości.

 1. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.Głowno obejmującym teren ulic: Kopernika, Czackiego i Kasprowicza, zatwierdzonym Uchwałą
Nr 331/XXXVI/2002 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30.08.2002r. (Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2002r. Nr 253, poz.3195) przedmiotowa działka gruntu nr 163/10znajduje się na terenach przeznaczonych na cele przemysłu, baz, składów i usług, z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod lokalizację zakładów produkcyjnych i usług oraz drobnej wytwórczościz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (na planszy planu teren oznaczony symbolem: PU).

Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza lokalizację obiektów budowlanych
w strefach ochronnych wymienionych powyżej linii energetycznych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zakładu Energetycznego (właściciela linii).

 1. Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do jej zabudowy, tj. wybudowania i oddania do użytku budynku (budynków) i urządzeń o funkcji zgodnej z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do rozpoczęcia na tej nieruchomości działalności gospodarczej – w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

 1. W razie nie dotrzymania ustalonego w ust.2 terminu zabudowy lub nierozpoczęcia działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości w tym terminie, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do: 

1) zapłaty kar umownych w wysokości 10% ceny nabycia,  za każdy kolejny rok przekroczenia ww. terminu,

2) poddania się w notarialnej umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art.777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w p-kcie 1, ze wskazaniem, iż Gmina Miasta Głowno będzie uprawnionado wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w ust.2

 1. Zapłata kar umownych będzie zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki umownej
  na nieruchomości do wysokości ceny „brutto” ustalonej w przetargu. Dopuszcza się możliwość ustąpienia pierwszeństwa powyższej hipoteki umownej na rzecz hipoteki bankowej ustanowionej w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego prze bank na budowę przez przyszłego nabywcę budynków i urządzeń na przedmiotowej nieruchomości.

§ 2. Warunki finansowe przetargu.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 638.370,00zł „brutto” (wraz z należnym podatkiem VAT według stopy procentowej wynoszącej 23%) – słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 00/100.
 2. Wadium wynosi 120.000,00zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100). Wadium (wnoszone w pieniądzu) można wpłacać gotówką do kasy Urzędu Miejskiego 
  w Głownie lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, nr konta: 30 8783 0004 0025 1011 2000 0004  –  w terminie
   do dnia 13 czerwca 2014r. (włącznie).

W przypadku wpłaty wadium przelewem za termin wpłaty wadium uważać się będzie   datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrałod zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium wpłaconeprzez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto lub w kasie Urzędu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołanialub unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 1. Postąpienie wynosi nie mniej niż 6.390,00zł (słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100).

§ 3. Warunki udziału w przetargu:

 1. Warunkiem udziału w przetargu przez zainteresowanych jest przedłożenie Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu:

1) dowodu wpłaty wadium (w oryginale) w wysokości i w terminie określonych w §2 „Warunków przetargu”,

2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

3) aktualnego, sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem przetargu odpisuz właściwego dla danego podmiotu rejestru sądowego, oryginału lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu lub osobę /osoby upoważnione przez niego – jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,

4) wyciągu z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzony
nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem przetargu, a także decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

 1. Przystępujące samodzielnie do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu
  z podpisem notarialnie poświadczonym.

§ 4. Pozostałe warunki przetargu:

 1. Przetarg jest ważny bez względu nas liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 2. Cenę nabycia nieruchomości stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu.
 3. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi w całości  nabywca  nieruchomości.
 4. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencji gruntów. Odtworzenie punktów granicznych nieruchomości odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy.
 5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu”,
  które można uzyskać, jak również zasięgnąć dodatkowych informacji, w Referacie  Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Głownie, ul.Młynarska 15, I piętro, pokój nr 8 (tel.: 42 719-11-42) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiegow Głownie www.glowno.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – w zakładce „przetargi”.
 6. Burmistrz Głowna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów,  informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

 

Ogłoszenie Burmistrza Głowna dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu położonej w Głownie przy ul.Czackiego 10.

Burmistrz Głowna ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno, położonej w Głownie przy ul.Czackiego 10, oznaczona w obrębie ewidencyjnym G-14 jako działka nr 163/10 o powierzchni 1,2728 ha, uregulowana w księdze wieczystej nr: LD1G/00044098/1.

Przez część przedmiotowej działki gruntu przebiegają napowietrzne energetyczne linie średniego i wysokiego napięcia (15kV i 110kV).

Na działce występują użytki rolne: (LZ/RIVa, Lz/PsVI i Lz/RVI) oraz grunt leśny (LsVI)
– na glebach pochodzenia mineralnego.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2014r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul.Młynarskiej 15 (I piętro, pok. nr 8).

§ 1. Warunki dotyczące zagospodarowania nieruchomości.

1.     Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego m.Głowno obejmującym teren ulic: Kopernika, Czackiego i Kasprowicza, zatwierdzonym Uchwałą
Nr 331/XXXVI/2002 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 30.08.2002r. (Dz. Urz. Woj. Łódz.
z 2002r. Nr 253, poz.3195) przedmiotowa działka gruntu nr 163/10znajduje się na terenach przeznaczonych na cele przemysłu, baz, składów i usług, z podstawowym przeznaczeniem gruntu pod lokalizację zakładów produkcyjnych i usług oraz drobnej wytwórczościz obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (na planszy planu teren oznaczony symbolem: PU).

Plan zagospodarowania przestrzennego dopuszcza lokalizację obiektów budowlanych
w strefach ochronnych wymienionych powyżej linii energetycznych, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zakładu Energetycznego (właściciela linii).

2.      Termin zagospodarowania nieruchomości:

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do jej zabudowy, tj. wybudowania i oddania do użytku budynku (budynków) i urządzeń o funkcji zgodnej z ustaleniami obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do rozpoczęcia na tej nieruchomości działalności gospodarczej – w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

3.    W razie nie dotrzymania ustalonego w ust.2 terminu zabudowy lub nierozpoczęcia   działalności gospodarczej na przedmiotowej nieruchomości w tym terminie, nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do:

1) zapłaty kar umownych w wysokości 10% ceny nabycia,  za każdy kolejny rok przekroczenia ww. terminu,

2) poddania się w notarialnej umowie sprzedaży dobrowolnej egzekucji w trybie art.777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego obejmującej obowiązek zapłaty kary umownej określonej w p-kcie 1, ze wskazaniem, iż Gmina Miasta Głowno będzie uprawniona
do wystąpienia o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności w ciągu 3 lat od upływu terminu określonego w ust.2

4. Zapłata kar umownych będzie zabezpieczona poprzez ustanowienie hipoteki umownej
na nieruchomości do wysokości ceny „brutto” ustalonej w przetargu. Dopuszcza się możliwość ustąpienia pierwszeństwa powyższej hipoteki umownej na rzecz hipoteki bankowej ustanowionej w celu zabezpieczenia kredytu udzielonego prze bank na budowę przez przyszłego nabywcę budynków i urządzeń na przedmiotowej nieruchomości.

§ 2. Warunki finansowe przetargu.

1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 638.370,00zł „brutto” (wraz z należnym podatkiem VAT według stopy procentowej wynoszącej 23%) – słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych i 00/100.

2. Wadium wynosi 120.000,00zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych i 00/100). Wadium (wnoszone w pieniądzu) można wpłacać gotówką do kasy Urzędu Miejskiego 
w Głownie lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie w Banku Spółdzielczym w Zgierzu, nr konta: 30 8783 0004 0025 1011 2000 0004  –  w terminie
 do dnia 13 czerwca 2014r. (włącznie).

W przypadku wpłaty wadium przelewem za termin wpłaty wadium uważać się będzie   datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał
od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości. Wadium wpłacone
przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone na wskazane konto lub w kasie Urzędu nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania
lub unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

3. Postąpienie wynosi nie mniej niż 6.390,00zł (słownie: sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 00/100).

§ 3. Warunki udziału w przetargu:

1. Warunkiem udziału w przetargu przez zainteresowanych jest przedłożenie Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu:

1) dowodu wpłaty wadium (w oryginale) w wysokości i w terminie określonych w §2 „Warunków przetargu”,

2) w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,

3) aktualnego, sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem przetargu odpisu
z właściwego dla danego podmiotu rejestru sądowego, oryginału lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu lub osobę /osoby upoważnione przez niego – jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,

4) wyciągu z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzony
nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem przetargu, a także decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,

2. Przystępujące samodzielnie do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetarguz podpisem notarialnie poświadczonym.

§ 4. Pozostałe warunki przetargu:

1. Przetarg jest ważny bez względu nas liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.

2. Cenę nabycia nieruchomości stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu.

3. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi w całości  nabywca  nieruchomości.

4. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencji gruntów. Odtworzenie punktów granicznych nieruchomości odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy.

5. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu”,
które można uzyskać, jak również zasięgnąć dodatkowych informacji, w Referacie  Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Głownie, ul.Młynarska 15, I piętro, pokój nr 8 (tel.: 42 719-11-42) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
w Głownie www.glowno.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – w zakładce „przetargi”.

6. Burmistrz Głowna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów,  informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

 

 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.