GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2014 | 
 • Ogłoszenie Burmistrza Głowna dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w Głownie przy ulicach: Głównej 31-33, Jabłońskiego 1 i przy zbiegu ulic: Bielawskiej 49-Wiejskiej 2 | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Głowna dotyczące I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek budowlanych położonych w Głownie przy ulicach: Głównej 31-33, Jabłońskiego 1 i przy zbiegu ulic: Bielawskiej 49-Wiejskiej 2.

Burmistrz Głowna ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Głowno, położonych w Głownie przy ulicach:

 1. ul.Główna 31-33 - działka nr 174 o pow. 1203m2, uregulowana w kw nr LD1G/00081057/3,cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%): 77.200,-zł – kwota wadium: 15.400,-zł
 2. ul.Jabłońskiego 1 - działka nr 278/4 o pow. 1200m2, uregulowana w kw nr LD1G/00004173/9,cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%): 73.200,-zł – kwota wadium: 14.600,-zł
 3. ul.Bielawska 49-Wiejska 2, działka nr 9/3 o pow. 1062m2, kw nr LD1G/00057518/6, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 55.400,-zł – kwota wadium: 11.000,-zł
 4. ul.Bielawska 49-Wiejska 2, działka nr 9/4 o pow. 984m2, kw nr LD1G/00057518/6, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 68.700,-zł – kwota wadium: 13.700,-zł
 5. ul.Bielawska 49-Wiejska 2, działka nr 9/6 o pow. 999m2, kw nr LD1G/00057518/6, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 61.500,-zł – kwota wadium: 12.300,-zł
 6. ul.Bielawska 49-Wiejska 2, działka nr 9/7 o pow. 999m2, kw nr LD1G/00057518/6, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 57.200,-zł – kwota wadium: 11.400,-zł
 7. ul.Bielawska 49-Wiejska 2, działka nr 9/8 o pow. 988m2, kw nr LD1G/00057518/6, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 72.900,-zł – kwota wadium: 14.500,-zł
 8. ul.Bielawska 49-Wiejska 2, działka nr 9/10 o pow. 1166m2, kw nr LD1G/00057518/6, cena wywoławcza „brutto” (z podatkiem VAT 23%) wynosi: 64.500,-zł – kwota wadium: 12.900,-zł.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego powyższe nieruchomości przeznaczonesą pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2014r. o godz. 1100 w budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul.Młynarskiej 15 (I piętro, pok. nr 8).

Wadium (wnoszone w pieniądzu) można wpłacać gotówką do kasy Urzędu Miejskiego  w Głownie lub przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie w Banku Spółdzielczym w Zgierzu,nr konta: 30 8783 0004 0025 1011 2000 0004  –  w terminie  do dnia 13 czerwca 2014r. (włącznie). W przypadku wpłaty wadium przelewem za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe. Osoby przystępujące do przetargu na więcej niż jedną wybraną działkę, zobowiązane są wpłacić oddzielnie wadium na każdą z tych działek. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika,
który przetarg wygrał od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Warunki udziału w przetargu:

 1. Warunkiem udziału w przetargu przez zainteresowanych jest przedłożenie Komisji Przetargowej przed przystąpieniem do przetargu:
 2. dowodu wpłaty wadium (w oryginale) w wysokości i w terminie określonych powyżej,
 3.  w przypadku osób fizycznych - dowodu tożsamości,
 4. aktualnego, sporządzonego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem przetargu odpisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru sądowego, oryginału lub jego kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uczestnika przetargu lub osobę /osoby upoważnione przez niego – jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,
 5. wyciągu z Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej sporządzony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem przetargu, a także decyzji o nadaniu numerów NIP i REGON w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
 6. Przystępujące samodzielnie do przetargu osoby fizyczne (w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej (ustawowej lub umownej), obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu z podpisem notarialnie poświadczonym.

Pozostałe warunki przetargu:

 1. Na każdą wyszczególnioną we wstępie ogłoszenia nieruchomość, odbędzie się odrębny przetarg w kolejności wskazanej jak wyżej.
 2. Przetarg jest ważny bez względu nas liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej nieruchomości.
 3. O wysokości postąpienia w licytacji ceny sprzedaży nieruchomości decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. Cenę nabycia nieruchomości stanowi najwyższa cena osiągnięta w przetargu.
 5. Koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi w całości  nabywca  nieruchomości.
 6. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych ewidencji gruntów. Odtworzenie punktów granicznych nieruchomości odbędzie się staraniem i na koszt nabywcy.
 7. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z „Warunkami przetargu”,
  które można uzyskać, jak również zasięgnąć dodatkowych informacji, w Referacie  Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Głownie, ul.Młynarska 15, I piętro, pokój nr 8 (tel.: 42 719-11-42) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – w zakładce „przetargi”.
 8. Burmistrz Głowna może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów,  informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu i podając przyczynę odwołania przetargu.

 

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.