GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • 2018 | 
 • Z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głownie | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  SIERPIEŃ – Spływ kajakowy MROGA TROPHY
  To impreza z długoletnią już tradycją. W roku 2015 odbędzie się jej dwunasta edycja. Co roku na trasie spływu nurtem rzeki Mrogi rywalizuje kilkudziesięciu śmiałków. Swą wytrzymałość i determinację testują na około 5-kilometrowej trasie spływu z Dmosina do Głowna. Uczestnicy spływu zmuszeni są miejscami do przenoszenia kajaków i pokonywania rozmaitych przeszkód.
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.

Treść strony

Z ostatniej sesji Rady Miejskiej w Głownie

W środę 5 grudnia 2018 roku odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Głownie, podczas której radni wypowiedzieli się w kilku kluczowych dla funkcjonowania miasta kwestiach:

Żłobek miejski

W trybie pilnym podjęto uchwałę w sprawie utworzenia z dniem 30 stycznia 2019 roku Miejskiego Żłobka w Głownie, uchwalono statut nowej placówki oraz ustalono wysokości opłat za pobyt dziecka w Miejskim Żłobku w Głownie. I tak:

 • miesięczna opłata za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie w wynosić będzie 300,00 zł.
 • dodatkowa opłata za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku powyżej 10 godzin dziennie wynosić będzie 20,00 zł.
 • maksymalna dzienna opłata za wyżywienie dziecka w żłobku wynosić będzie 9,00 zł.  

Wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku została ustalona w odniesieniu do przewidywanych kosztów pobytu dzieci w żłobku, ponoszonych przez organ prowadzący i stanowi ok. 25% kosztów pobytu dziecka w żłobku. Dyrektor żłobka w oparciu o rzeczywistą  analizę kosztów określać będzie dzienną stawkę żywieniową, której wysokość nie może być wyższa niż 9 zł/dzień.

Zarówno Burmistrz Głowna jak i Radni Rady Miejskiej w Głownie zadeklarowali, iż uchwalone stawki opłat oraz rzeczywiste koszty utrzymania żłobka będą poddawane bieżącej analizie.
Burmistrz Grzegorz Janeczek odpowiadając na pytania radnych wyraził ogromne zaskoczenie, że mimo wiedzy o uruchomieniu żłobka od stycznia 2019 r. w poprzedniej kadencji nie podjęto żadnych działań zmierzających do przygotowania organizacyjnego żłobka. Obecnie jest bardzo mało czasu, a należy stosować się do procedur, jak np. nabór na stanowisko dyrektora, czy pracowników, a to zajmuje określoną w przepisach ilość czasu.  

Bonifikata od opłaty jednorazowej  za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 1 stycznia 2019 roku dojdzie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego m.in. nieruchomości gruntowych będących dotychczas własnością Gminy Miasta Głowno, jak również nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa położonych na terenie Miasta Głowna, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych nieruchomości. Ustawa nakłada na nowych właścicieli, będących dotychczasowymi użytkownikami wieczystymi, obowiązek ponoszenia opłat z tytułu przekształcenia przez okres 20 lat. Jednocześnie ustawa ta dopuszcza możliwość jednorazowego wniesienia wszystkich zsumowanych opłat za przekształcenie w każdym czasie trwania obowiązku płatności.

Rada Miejska w Głownie uchwaliła dopuszczone ustawą bonifikaty od opłaty jednorazowej:

1) 60% - w przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie;
2) 50% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w drugim roku po przekształceniu;
3) 40% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w trzecim roku po przekształceniu;
4) 30% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w czwartym roku po przekształceniu;
5) 20% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w piątym roku po przekształceniu;
6) 10% – w przypadku gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu;

i mają dotyczyć gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi, w których występują lokale mieszkalne, będące własnością  osób fizycznych bądź spółdzielni mieszkaniowych. Wysokość bonifikaty jest więc taka sama na gruntach miejskich, jak i należących do Skarbu Państwa.


Zmiany w budżecie Miasta Głowna na rok 2018

 • W związku z oszczędnościami na innych zadaniach inwestycyjnych dokonano przeniesienia środków w związku ze zwiększonymi wydatkami na zadania: „Wielofunkcyjny plac sportowo – edukacyjny przy SP nr 3 w Głownie”, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna”, „Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowna III etap”, „Park fitness z wieżą kalisteniczną”.
 • Zwiększono dochody i wydatki budżetu w kwocie 30.083 zł w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW w Łodzi  na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Głowno”; 16.100 zł przeznaczono na zakup kotłów warzelnych przechylnych dla kuchni w miejskim Przedszkolu Nr 1 oraz w związku z dofinansowaniem ze środków z Funduszu Pracy w ramach Programu asystent rodziny zwiększono dochody i wydatki o kwotę dotacji 10.207 zł.


Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania
,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Podczas sesji uchwalono Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Radni dokonali także podwyższenia wysokości kryterium dochodowego  uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz określili zasady zwrotu wydatków poniesionych w ramach ww. programu.

Celem wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży. Pozwoli to na ograniczenie zjawiska niedożywionych dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji, poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży i kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Głownie jako samorządowa jednostka organizacyjna  pomocy społecznej we współpracy z placówkami oświatowymi do których uczęszczają dzieci i młodzież będące mieszkańcami Gminy Miasta Głowno.


Ponadto:

- w związku z rezygnacją radnej Beaty Wszołek Lewandowskiej z członkostwa w Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głownie oraz zmianą przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Komisji Spraw Obywatelskich ustalono składy osobowe komisji stałych Rady Miejskiej w Głownie. Przewodniczącą Komisji Spraw Obywatelskich została Małgorzata Baraniak a wiceprzewodniczącą Bożena Michalska. Składy poszczegółnych komisji stałych TUTAJ
- wyznaczono radnego Przemysława Milczarka do reprezentowania Gminy Miasta Głowno
w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego „BZURA” z siedzibą w Łowiczu.
- wyznaczono opiekunów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Głownie, którymi zostali radni: Wojciech Baleja, Magdalena Sadowska oraz Maciej Lisowski.
- powołano radnych Tomasza Lenarta  i Krzysztofa Zielińskiego na przedstawicieli Rady Miejskiej w Głownie do powoływanego Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.
-dokonano zmian w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok.
- przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2019 r. oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Głowna na 2019 r.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.