GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • 2018 | 
 • Z IV sesji Rady Miejskiej w Głownie | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • SIERPIEŃ – Święto Miasta
  SIERPIEŃ – Święto Miasta
  Obchody Święta Miasta. Od roku 2012 odbywają się w formule jednodniowej. Impreza ta łączy koncerty gwiazd muzycznych z piknikiem i atrakcjami dla całych rodzin. Impreza ta przyciąga rokrocznie nad głowieńską Mrożyczkę kilka tysięcy osób, wśród nich nie tylko mieszkańców Głowna i najbliższych okolic, ale także mieszkańców dalszych zakątków Regionu Łódzkiego i kraju.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.

Treść strony

Z IV sesji Rady Miejskiej w Głownie

W piątek 28 grudnia 2018 roku odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Głownie, podczas której radni wypowiedzieli się w kilku kwestiach kluczowych dla funkcjonowania miasta, z których najważniejszą był budżet na 2019 rok.
Pozostałe uchwały dotyczyły następujących spraw:

 1. zmian w budżecie Miasta Głowna na 2018 rok;
 2. ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego;
 3. zmiany w planie wydatków na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe na 2018 rok;
 4. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2018-2029;
 5. zmiany uchwały w sprawie powierzenia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej niektórych jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Głowno;
 6. przyjęcia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Miasta Głowno w 2019 roku;
 7. nadania nazwy „skwer Niepodległości” terenowi położonemu w Głownie przy zbiegu ulic: Swoboda, Zgierska i Piątkowska;
 8. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Głowno na lata 2019-2029.


Budżet Miasta Głowna na rok 2019 Rada Miejska w Głownie uchwaliła bez większych rewolucji w jego projekcie. Projekt poparło 11 z 12 obecnych na sesji radnych, 1 – p. Wojciech Baleja głosował przeciw.

Planowane dochody budżetu w roku 2019 to 50.231.230,44 zł, w tym dochody majątkowe – 1.482.775,24 zł. Planowane wydatki budżetu w roku 2019 to 51.476.683,37 zł, w tym wydatki majątkowe – 2.775.081,90 zł. Zakładany deficyt, stanowiący różnicę między dochodami i wydatkami budżetu, w wysokości 1.245.452,93 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.098.284,93 zł oraz pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 147.168,00 zł.


Projekt budżetu Miasta Głowna na 2019 rok został opracowany przez Wojciecha Baleję, pełniącego funkcję Burmistrza Głowna od lipca 2018 roku.

Pierwotna wersja projektu budżetu przedłożona Radzie Miejskiej 15 listopada 2018 r. została zmieniona autopoprawką Burmistrza Grzegorza Janeczka, która dotyczyła:

 • zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 147.168,00 zł, w związku z realizowanym dwuletnim zadaniem pn. „Budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej oraz w ul. 11 Listopada (na odcinku od ul. Żwirki do ul. Rataja)”;
 • zwiększenia kwoty na realizację zadania pn. „Budowa ul. Wąskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego” do kwoty 772.472,04 zł;
 • wykreślenia zadania pn. „Budowa ul. Wiejskiej”, z uwagi na brak wcześniejszej zgody Rady Miejskiej na realizację tej inwestycji - środki przeznaczono na zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 100.000,00 zł, w związku z koniecznością przeprowadzenia remontów w Szkole Podstawowej Nr 1 w Głownie, zgodnie z decyzją sanepidu nakazującą wykonanie ich do 31.08.2019 r;
 • rozpisania zadania pn. „Wykonanie projektu przebudowy ul. Południowej oraz budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła” na dwa lata;
 • zabezpieczenia kwoty 50.000,00 zł na realizację Wieloletniego Programu dofinansowania przyłączy gazowych dla ludności, w związku z pojawieniem się możliwości skorzystania z podłączeń do nowej sieci gazowej już od IV kwartału 2019 roku (Program zostanie opracowany do końca I kwartału 2019 r.).


Dochody majątkowe w 2019 roku w wysokości 1.482.775,24 zł uwzględniają m.in. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w minionym roku.


Plan wydatków majątkowych na 2019 rok przedstawia się następująco:

 • budowa ul. Wąskiej wraz z budową oświetlenia ulicznego: 772.472,04  zł;
 • budowa ul. Czarnieckiego: 140.000,00 zł;
 • wykonanie projektu przebudowy ul. Południowej oraz budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zabrzeźniańskiej do ul. Moczydła: 219.667,90 zł;
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Głownie): 750.000,00 zł, w tym ze środków zewnętrznych pozyskanych z RPO WŁ na lata 2014-2020: 332.775,24 zł;
 • budowa brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej oraz w ul. 11 Listopada (na odcinku od ul. Żwirki do ul. Rataja): 405.000,00 zł;
 • budowa drewnianych boksów dla starszych zwierząt na terenie schroniska dla zwierząt w Głownie: 17.000,00 zł;
 • rezerwa celowa na Wieloletni Program dofinansowania przyłączy gazowych dla ludności: 50.000,00 zł;
 • leasing równiarki drogowej: 60.639,96 zł;
 • rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją projektów w ramach budżetu obywatelskiego: 150.000,00 zł;
 • składka na rzecz ZM BZURA, w związku z realizacją wspólnego zadania inwestycyjnego (w 2019 roku ma zostać wyjaśniona kwestia dalszej realizacji rozpoczętej inwestycji): 158.642,00 zł;
 • odnawialne źródła energii na terenie Gminy Miasta Głowno (kolektory słoneczne - ciepła woda, panele fotowoltaiczne – energia, kotły na biomasę) - rozstrzygnięcie konkursu zostało przesunięte przez Urząd Marszałkowski WŁ na początek 2019 roku: 51.660,00 zł.

W 2019 roku, w związku z uchwałą w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, będzie kontynuowana realizacja zadań inwestycyjnych, które wynikają z decyzji roku budżetowego 2018, a nie zostały w tymże roku zrealizowane. Wśród takich inwestycji znajdują się m.in.:

 • budowa chodnika w ul. Czarnieckiego: 142.369,06 zł;
 • budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Popiełuszki do ul. Skokowskiego i części ul. Skokowskiego: 374.105,00 zł;
 • budowa ul. Nałkowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Ordona i zjazdami do posesji: 551 596,37 zł;
 • opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni ul. Szkolnej: 19.680,00 zł;
 • opracowanie projektu budowy ul. Plażowej wraz z odwodnieniem rejonu ul. Kopernika: 19.900,00 zł;
 • remont chodnika przy ul. Zwycięzców spod Monte Cassino: 132.675,00 zł;
 • wykonanie odwodnienia ul. Zakopiańskiej: 29.520,00 zł;
 • budowa budynku gospodarczego i sanitarnego do obsługi parku linowego: 34.500,00 zł;
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Głowna: 30.737,26 zł;
 • sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej części miasta Głowno ograniczonej linią kolejową Bednary – Łódź Kaliska oraz granicą miasta Głowno: 99.630,00 zł;
 • rozbudowa sieci oświetlenia III etap (brakujące odcinki w ulicach: 11 Listopada, Graniczna, Koralowa, Prosta): 164.817,00 zł.

Dopiero w 2019 roku zostaną również dokończone oczekiwane przez mieszkańców Głowna dwa projekty w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok:
park fitness z wieżą kalisteniczną: 25.500,00 zł
oraz wielofunkcyjny plac sportowo-edukacyjny przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Głownie: 64.500,00 zł.

Ponadto, w styczniu 2019 roku do budżetu miasta zostanie wprowadzony zakup autobusów dla obsługi komunikacji miejskiej, czego nie można było zrobić wcześniej ze względów czysto proceduralnych. Obecnie na ten cel zabezpieczona jest kwota 1.228.182,60 zł.


Niezmiennie od wielu lat, największą kwotę wydatków budżetowych pochłonie funkcjonowanie placówek oświatowych. Kwota ta w 2019 roku przekroczy już 17 mln zł. Planowana na rok 2019 część oświatowa subwencji ogólnej dla miasta Głowna (tj. ta część, którą miasto otrzyma z budżetu państwa) wyniesie niewiele ponad 8 mln zł. Pozostałą kwotę, Gmina Miasta Głowno będzie musiała pokryć z własnych dochodów.
Dodatkowym wydatkiem w 2019 roku będzie funkcjonowanie żłobka miejskiego, na co zabezpieczono 350.000,00 zł. 

Obok wydatków oświatowych, równie duży udział mają w budżecie wydatki na pomoc społeczną. W projekcie budżetu na rok 2019 zostały one skalkulowane na ponad 16 mln zł (w tym na wypłatę „500+”: prawie 7 mln zł).

Na wydatki związane z realizacją obowiązku zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano kwotę ponad 2,6 mln zł.

Budżet na 2019 rok zakłada wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, do których zalicza się m.in. ich konserwacja, doraźne naprawy, zimowe utrzymanie, uzupełnianie ubytków, malowanie oznakowania, równanie ulic gruntowych – na poziomie 520 tys. zł. Dodatkowo, rezerwuje on pulę 257 tys.  zł – wzorem ubiegłego roku – na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu. Na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie miasta zarezerwowano ogólną kwotę prawie 1 mln zł. Jeśli chodzi o wydatki inwestycyjne, to w 2019 roku miasto zainwestuje w drogi łącznie kwotę 1.132.139,94 zł.
 
W ramach wydatków związanych z ochroną zdrowia budżet zakłada wydatki związane z funduszem przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 245 tys. zł.

Przyjęty przez Radę Miejską budżet na 2019 rok zakłada również dotację w wysokości 360.000,00 zł dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Głownie, z przeznaczeniem jej na administrowanie zasobami komunalnymi oraz prowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.