GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja
 • Samorząd | 
 • 2013 | 
 • Ogłoszenie Burmistrza Głowna o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno, położonej w Głownie przy ul.Łowickiej 14b | 

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  MARZEC – Ogólnopolski Festiwal Piosenek Anny Jantar
  Impreza odbywa się pod patronatem Burmistrza Głowna i ma już dziesięcioletnią tradycję. Organizowana jest przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Co roku do sali widowiskowej MOK w Głownie przyciąga ona utalentowanych młodych wokalistów z całego Regionu Łódzkiego i najdalszych nawet zakątków kraju.
 • GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  GRUDZIEŃ - Mikołajkowy Piknik Rodzinny
  zimowy piknik w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia z Mikołajem, Królową Śniegu, Elfami, a w roku 2013 - także z żywymi reniferami. Słowem - super rodzinna zabawa mimo chłodu!

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Głowna o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno, położonej w Głownie przy ul.Łowickiej 14b

Burmistrza Głowna ogłasza

I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż zabudowanej części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Głowno, położonej w Głownie przy ul.Łowickiej 14b, oznaczonej w obrębie ewidencyjnym G-9 jako działa gruntu nr 70 o powierzchni 246m2, uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 77126 prowadzonej przez Sąd Rejonowy
w Zgierzu.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu zabudowana jest: jednokondygnacyjnym budynkiem handlowo-usługowym o konstrukcji murowanej i powierzchni zabudowy 64,00m2 (powierzchnia użytkowa wynosi 45m2) oraz dwukondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym
o konstrukcji murowanej i powierzchni zabudowy 58,00m2 (powierzchnia użytkowa wynosi 111,10m2), znajdującym się w złym stanie technicznym i z tego powodu wyłączonym
z użytkowania.
Dla budynków nie została ustalona w formie świadectwa ich charakterystyka energetyczna
- zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz.1623, z późn. zm.).

Znajdujący się w budynku handlowo-usługowym lokal użytkowy obciążony jest oddany
w najem do dnia 28 lutego 2014r. na rzecz Przedsiębiorstwa Handlowego ART-STYL
Jacek Zgierski.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Głowna zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Głownie z dnia 25 czerwca 2004r. Nr XIX/161/04
(Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2004r. Nr 244, poz.2153) przedmiotowa nieruchomość przeznaczona
jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
(na planszy planu teren oznaczony symbolem: F1MN).

Przeznaczona do sprzedaży część przedmiotowej nieruchomości nie posiada dostępu
do drogi publicznej (z wyjątkiem lokalu handlowego) i z uwagi na jej kształt i usytuowanie
nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Przeznaczona do sprzedaży część nieruchomości może mieć związek funkcjonalny z więcej niż z jedną nieruchomością (stwarza możliwość poprawienia warunków zagospodarowania trzech przyległych
do niej nieruchomości),przeto jej sprzedaż przeprowadza się w formie ustnego przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, oznaczonych w obrębie
G-9 jako działki nrnr: 68, 69 i 71.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 11 października 2013r. o godz. 1000
w budynku Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul.Młynarskiej 15
(I piętro, pok. nr 9).

W przetargu mogą brać udział jedynie właściciele lub współwłaściciele (łącznie) nieruchomości przyległych, oznaczonych w obrębie ewidencyjnym G-9
jako działki nrnr: 68, 69 i 71.

Osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, przed przystąpieniem do przetargu, składają w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głownie (w terminie do dnia 07 października 2013r. do godz.1500), w zamkniętej kopercie z napisem: „Dokumenty do I przetargu ustnego ograniczonego - ul.Łowicka 14b” – następujące dokumenty:

 • aktualny, tj. sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed datą przetargu, odpis z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, która jest ich własnością i graniczy
  z nieruchomością będącą przedmiotem przetargu,
 • oświadczenie, że stan prawny ujawniony w księdze wieczystej do daty przetargu
  nie uległ zmianie,
 • w przypadku gdyby stan prawny ujawniony w dziale II księgi wieczystej, prowadzonej
  dla nieruchomości graniczącej był niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym, uczestnik zobowiązany jest do przedstawienia innego dokumentu potwierdzającego tytuł własności oraz wyjaśnienia przyczyn tej rozbieżności w stosownym oświadczeniu.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Głownie przy ul.Młynarskiej 15 - w dniu
09 października 2013r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 133.000,00zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące złotych i 00/100).

Wadium wynosi 26.600,00zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych
i 00/100).

Wadium (wnoszone w pieniądzu) należy wpłacać w terminie do dnia 07 października 2013r. (włącznie) przelewem na rachunek Urzędu Miejskiego w Głownie w Banku Spółdzielczym 
w Zgierzu, nr konta: 30 8783 0004 0025 1011 2000 0004, lub w kasie Urzędu.  Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazane powyżej konto bankowe.

Jeżeli osoba ustalona w przetargu jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości w miejscu
i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Przed przystąpieniem do przetargu, osoby uprawnione do wzięcia udziału w przetargu, obowiązane są do zapoznania się z „Warunkami przetargu”, jak również mogą zasięgnąć dodatkowych informacji - w Referacie  Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Głownie, ul.Młynarska 15, I piętro, pokój nr 8,9 (tel.: 42 719-11-42)
oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głownie www.glowno.pl. i w Biuletynie Informacji Publicznej (na stronie internetowej).

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.