GŁOWNO - Strona Miasta Głowna

Linki

Szybkie linki

Rotator top

Szybkie linki

Kalendarz

Dziś jest:
 13 września 2021

Wyszukiwanie

Nawigacja

Nawigacja

Menu dodatkowe:

Kalendarium

«wrzesień 2021»
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 dzień: 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
 • WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  WRZESIEŃ - Artystyczne Spotkania Seniorów „CZAR JESIENI”
  W roku 2013 odbędzie się już VI edycja tej cenionej zwłaszcza przez seniorów imprezy. Patronuje jej Burmistrz Głowna, a rokrocznie przyciąga ona do Głowna zespoły wokalne, instrumentalno-wokalne, kapele ludowe, solistów, gawędziarzy, kabarety oraz inne formacje artystyczne tworzone przez seniorów z terenu całego Regionu Łódzkiego.
 • MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  MAJ/CZERWIEC – Rodzinny Piknik Biegowy
  To impreza plenerowa łącząca sportową rywalizację z aktywnym, rodzinnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Patronuje jej Burmistrz Głowna. Co roku przyciąga kilkuset zawodników w wieku od dwóch do kilkudziesięciu lat.
 • SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  SIERPIEŃ – Rodzinna Re-Kreacja nad Mrożyczką
  W okresie wakacji w Głownie na terenie rekreacyjnym nad głowieńskim zalewem Mrożyczka (przy ul. Zgierskiej i Swoboda) odbywa się wiele plenerowych imprez weekendowych. W roku 2015 będą to tematyczne pikniki rodzinne w ramach Kreatywnego Lata Rodzinnego w Głownie.
 • PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  PAŹDZIERNIK – Ogólnopolski Przegląd „Taneczne Wiktorie”
  To prawdziwe święto tańca. Jego organizatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Imprezie patronuje Burmistrz Głowna, a odbywa się ona w Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Głownie. Ostatnia edycja przyciągnęła ponad 700 tancerzy z całej Polski.
 • CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  CZERWIEC – Głowno w Projekcie Plażówka
  W sąsiedztwie plaży i kąpieliska na zalewie Mrożyczka w Głownie funkcjonują boiska do piłki plażowej, z których chętnie korzystają miłośnicy tej dyscypliny sportowej. W roku 2012 Głowno włączone zostało do Projektu Plażówka. Od tej chwili kolejne edycje turnieju odbywają się również w ramach Projektu Plażówka.

Treść strony

Ogłoszenie Burmistrza Głowna

Burmistrz Głowna w oparciu o ustawę z dnia 24.04.2003r. „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz.1536, z późn. zm.) i uchwałę Nr LIV/390/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27.11.2013r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasta Głowno z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, oraz uchwałę Nr LIV/387/13 Rady Miejskiej w Głownie z dnia 27.11.2013r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Głowna na 2014r., ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie organizacjom pozarządowym w roku 2014 następujących zadań:

a) z zakresu upowszechniania kultury, ochrony dóbr kultury, kultywowaniu tradycji narodowych i lokalnych:
- upowszechnianie kultury poprzez organizowanie koncertów, wystaw, pokazów, itp.,
- organizowanie działalności amatorskiego ruchu artystycznego,
- upowszechnianie kultury wśród dzieci i młodzieży.
Kwota przeznaczona na ten cel: do 15 000,- zł
W roku 2013 przeznaczona była kwota: 15 000,- zł

b) z zakresu opieki społecznej:
- dożywianie najuboższych mieszkańców Głowna,
- udzielanie pomocy rzeczowej dla rodzin i osób ubogich.
Kwota przeznaczona na ten cel: do 34 500,- zł
W roku 2013 przeznaczona była kwota: 33 000,- zł

c) z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami:
- dokarmianie i opieka weterynaryjna bezdomnych zwierząt,
- utrzymanie czystości w miejscach przebywania zwierząt.
Kwota przeznaczona na ten cel: do 4 000,- zł
W roku 2013 przeznaczona była kwota: 3 000,- zł

d) z zakresu działalności rehabilitacyjnej, edukacyjnej, terapeutycznej na rzecz osób niepełnosprawnych:
- realizacja programów rehabilitacyjnach, edukacyjnych oraz terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych.
Kwota przeznaczona na ten cel: do 2 000,- zł
W roku 2013 przeznaczona była kwota: 2 000,- zł

e) z zakresu kultury fizycznej i sportu:
- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
- reprezentowanie Miasta w różnorodnych zawodach sportowych o zasięgu ponadlokalnym,
- modernizacja obiektów sportowych,
- organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, na terenie Miasta.
Kwota przeznaczona na ten cel: do 89 500,- zł
W roku 2013 przeznaczona była kwota: 82 000,- zł

f) z zakresu edukacji i wychowania:
- kultywowanie patriotyzmu i tradycji narodowych,
- edukacja ekologiczna i krajoznawstwo,
- organizowanie działań na rzecz integracji środowiska,
- organizowania różnych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
Kwota przeznaczona na ten cel: do 15 000,- zł
W roku 2013 przeznaczona była kwota: 15 000,- zł

g) z zakresu profilaktyki i rehabilitacji uzależnień:

- prowadzenie świetlic środowiskowych lub socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Głowna,
- prowadzenie terapii i porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- realizacja programów profilaktyczno-terapeutyczno-edukacyjnych,
- organizowanie wyjazdów, zajęć terapeutycznych, imprez promujących życie bez uzależnień.

 

Kwota przeznaczona na ten cel: do 70 000,- zł
W roku 2013 przeznaczona była kwota: 70 000,- zł

Kryteria oceny projektów.
Komisja powołana przez Burmistrza Głowna przy ocenie projektu kieruje się w szczególności następującymi kryteriami:
- merytoryczną wartością projektu zgodną z hierarchią potrzeb i zadań miasta,
- wymiernymi korzyściami płynącymi dla mieszkańców miasta,
- kosztami projektu: udziałem własnym, strukturą wydatków, innymi źródłami przychodów,
- perspektywami kontynuowania projektu i potencjalnymi źródłami dalszego finansowania,
- stosunkiem ponoszonych nakładów do efektu projektu,
- dokonaniami wnioskodawcy,
- dotychczasową współpracą z samorządem,
- współpracą wnioskodawcy z innymi instytucjami publicznymi,
- zgodnością celów priorytetowych konkursu z celami statutowymi wnioskodawcy.
Czas realizacji zadań: do 31.12.2014r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Konkurs ofert 2014r.”
w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej,
na stronie internetowej Miasta Głowna oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15, ul. Dworska 4 i ul. Ludwika Norblina 1. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem oferty stanowiącym zał. nr 1 do Rozp. M P i P S z dn. 15.12.2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25), musi zawierać wszystkie dokumenty wymienione we wzorze oferty oraz aktualny statut oferenta (w przypadku kserokopii - każda strona musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta). Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym oferenta i umocowaniu osób go reprezentujących – ważny 3 miesiące od daty wystawienia. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (rachunek wyników lub rachunek zysków i strat,) za ostatni rok lub w przypadku krótszej działalności podmiotu za okres tej działalności. Oferty złożone po terminie, niekompletne i niespełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później, niż do dnia 7 lutego 2014r. Formularze ofert można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. Młynarska 15, pokój nr 6; w Referacie Oświaty i Infrastruktury Społecznej Urzędu Miejskiego w Głownie, ul. L. Norblina 1, pokój nr 7 (w godzinach pracy Urzędu) lub na stronie internetowej Miasta http://glowno.bip.net.pl/

 

Dane kontaktowe

 

Urząd Miejski w Głownie
ul. Młynarska 15
95-015 Głowno
Tel. (48) 42 719 11 51
e-mail: sekretariat@glowno.pl

Skrzynka podawcza na ePuap
/UMGlowno/skrytka

Konto dochodów Budżetu Miasta Głowna:
69 8787 0000 0024 6899 2000 0008

Konto opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
14 8787 0000 0024 6899 2000 0028

Godziny pracy

 

poniedziałek - piątek: 08:00 - 16:00

Kasa urzędu czynna:

poniedziałek - piątek: 08:00 - 15:00

 

Dojazd

 • Lokalizacja gminy Głowno na mapie Polski
do góry

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.